Etter et vellykket informasjonsmøte om nattevandring den 30. mars, ønskes det å fortsette med og utvide samarbeidet til å være et årlig møte for nattevandrere i Værnesregionen.

-Etter fjorårets nattevandring ble det sendt ut en evaluering. Svarene fra denne viste at nattevandrerne ønsket opplæring iblant annet enkel førstehjelp, samt å opprette en dialog med politiet, sier ungdomskonsulent i Stjørdal kommune, Heidi Beitland og legger til at hun synes det er nyttig med slike møter og håper at dette kan bli en årlig begivenhet for nattevandrere i kommunen.

Ga mer dialog

Tor Buan er leder i forebyggende avdeling i Værnesregionen brann- og redningstjeneste. I tillegg til generell førstehjelpskunnskap, hadde han en gjennomgang av enkel førstehjelp.

Forebyggende koordinator i Stjørdal kommune, Kari Christensen, forklarer: -Hvis nattevandrerne er først til et sted der noen trenger hjelp, er det viktig å vite hva en må gjøre frem til nødetatene kommer til stedet, sier Christensen.

Både Christensen og Beitland forteller at tilbakemeldingene fra ungdommen er at de setter pris på nattevandrere og at mange kjenner en trygghet i å ha de ute i bybildet.

En trygghet i sentrum

Politikontakt ved Stjørdal lensmannskontor, Hanne Blekkan, fortalte om politiets arbeid på informasjonsmøtet. Hun var tydelig på viktigheten av nattevandringen og at nattevandrere er gode trygghetsskapere i sentrum. Hun håper at flere melder interesse for å være nattevandrer.

Hun presiserer, i likhet med Buan, Christensen og Beitland, at å være nattevandrer ikke skal likestilles med ansvaret politiet har, men fremhever at en nattevandrer skal:

• Observere, være til stede og snakke med ungdom.

• Ikke være til stede for å kontrollere.

• Være lett tilgjengelig og imøtekommende når ungdom tar kontakt.

• Ikke gripe inn, men kontakte politiet hvis det anses nødvendig.

•Ikke nyte alkohol eller rusmidler på vakt, samt ha god og stabil helse.

Nytenkning

Tror dere folk vet om dette og at det er «frivillighetens år»?

Alle svarer bekreftende, men understreker at det bør være rom for å tenke nytt. Responsen fra informasjonsmøtet var, ifølge dem, et bevis på det. – Vi håper at folk nå vet hva en nattevandrer er, og at det er et viktig bidrag til trygghet i lokalsamfunnet. At dette gjøres frivillig, er flott. Det kan være et godt supplement til den jobben som det offentlige gjør, avslutter Heidi Beitland og legger til at hvis noen er interesserte er det bare å ta kontakt.