1. Formannskapet tar rådmannens redegjørelse om gjennomføringsmodell til etterretning, og vedtar at byggeprosjektet Ny barneskole i Hegra gjennomføres etter samspillsmodellen.

2. Konkurranse om prekvalifisering for prosjektet kunngjøres straks konkurransegrunnlag er klart.

Tore Rømo, etatsjef på Teknisk Drift, orienterte i siste møte Komite Levekår om tankene bak den nye organiseringen. I saksframlegget er det trukket sammenligninger med realiseringen av Stokkan ungdomsskole som sto ferdig i 2010:

«Vi endte opp med en god skole etter en såkalt prosjektkonkurranse hvor det ble konkurrert om både løsning og kostnad, med et nokså detaljert konkurransegrunnlag», skriver rådmannen som vil søke nye muligheter:

En «ny barneskole i Hegra, er et prosjekt hvor den relativt nye Samspillsmodellen vil være svært godt egnet ved gjennomføringen».

«Særlig med hensyn til at dette er et nokså omfattende prosjekt, som krever aktiv involvering av flere av enhetene underlagt Etat teknisk drift, i tillegg til Etat Oppvekst. Det antas videre at samspillsmodellen vil sikre en raskere ferdigstillelse sammenlignet med «tradisjonelle» modeller, bl.a. fordi den sikrer tidlig involvering av entreprenørene», skriver rådmannen som poengterer:

«En kan dermed dra nytte av kompetansen som de, sammen med sine underleverandører, sitter inne med. Dette anses som svært viktig med hensyn til å fange opp det beste av teknologi, materialer og metoder; f.eks. innen emnene klima, miljø og energi. Dette er områder hvor kommunens ambisjon er å være en foregangskommune».

Videre anføres: «Områdesikringstiltakene som må utføres for å «friskmelde» området som er tiltenkt som skoletomt (O9 i kommuneplanen) har, etter en svært lang og omfattende prosess, endelig startet opp, og forventes ferdig i løpet av første halvår 2018.

Arkeologiske undersøkelser er gjennomført, uten funn som hindrer utbygging, og med det anses tomta være byggeklar i løpet av 2018. Dialog om tomteerverv er nylig startet opp».