- Det er et kjempestort taktsoppdrag, og blant de største i Trøndelag. Dette er Allskog Plans største takseringsoppdrag, forteller Jens Nicolai Jenssen, leder av styringsgruppen for prosjektet Skogtakst Meråker, Malvik og Stjørdal.

Rundt hvert 15. år gjennomføres en retaksering av skogen for å dokumentere skogtilstanden, tilveksten, produksjonsforholdene eller med andre ord det som forteller om markas produksjonsevne og alderssammensetning av skogen. I tillegg blir det også foretatt en oppdatering i forhold til eiendomsgrenser.

- Egentlig er taksten en stadfesting av produksjonspotensialet i de tre kommunene. Prosjektet er et samarbeid mellom skogeierne og de skogansvarlige i de tre kommunene, sier Jenssen.

Ni millioner kroner

Anbudet ble vunnet av Allskog Plan som skal gjennomføre en lasermåling med fly over skogområdene i tillegg til feltoppmåling. Oppunder ni millioner kroner skal de ha for å utføre jobben. Skogeierne må selv betale for oppdraget, men får tilskudd fra landsbruksavdelingene hos Fylkesmannen. Prosjektet har allerede startet og skal pågå frem til høsten 2020.

- Fikk prisen ned

Jenssen mener dagens målemetoder vil gi et langt riktigere bildet av skogen i det tre involverte kommunene.

- Ved hjelp av lasertakst med fly som måler trehøydene får vi et mer korrekt bilde enn taksten som ble gjennomført tidlig på 2000-tallet da det ble foretatt fototaksering, sier han.

I tillegg til at eiere av gårdsskoger er blitt med, har også distriktets store skogeiere tatt del i prosjektet.

- Ved at de tre kommune gikk sammen har vi fått prisen ned, og i tillegg til at gårdsskogeierne deltar er også Meraker Brug og Statskog med i prosjektet. Tidligere har de gjennomført egne takster, men de ser også at det er mulig å få prisen ned ved å delta i vårt prosjekt. Dessuten er det mer rasjonelt når alle deltar, sier lederen i styringsgruppen.

Han poengterer at hver skogeier i etterkant av prosjektperioden også får anledning til å kjøpe en tilleggstjeneste i form av en app hvor man via mobiltelefonen fortløpende kan registrere endringer i skogen etter hogst eller nyplanting.

Miljøregistrering

Samtidig som det blir foretatt en skogtakst, blir det også gjennomført en oppdatering av miljøregistreringer i området. Det viser seg å være et svært viktig tiltak.

- Der vil de ulike naturtypene kartlegges i tillegg til skogtypene. Det er viktig at vi skogeiere gir innsyn og kan dokumentere områdene i forhold til miljøverdien. For at vi skal få lov til å levere tømmer til industrien, må vi ha miljøsertifisering, sier Jenssen.

For de som velger å stå utenfor, kan det bli kostbart, hvis de ønsker å selge tømmer til industrien.

- Da må de gjennomføre og kjøpe egen miljøregistrering, men det blir dyrere, sier ham.

- Fantastisk oppslutning

Dette er også én av årsakene til at oppslutningen har vært formidabel. Fristen for å delta gikk ut 10. februar i år.

- 90 prosent av skogarealet i de tre kommunene er med i prosjektet, og det er en helt fantastisk oppslutning, sier Jenssen.