Statens vegvesen har mottatt henvendelse fra næringsavdelingen i Stjørdal kommune. Her forventer kommunen at det startes opp brubygging med gang- og sykkelvei langs veien fra Tangen ut til Molovika. Det lokale miljøpartiet MDG støtter kravet.

Det er næringssjef i kommunen, Tore Rømo, som gir Statens vegvesen beskjed om at Stjørdal kommune ikke kan vente lengre med anleggelse av gang- og sykkelvei over Gråelva ved Tangen. Kommunen varsler veg etaten i fylket om at kommunen ønsker å bruke midler som vegvesenet har avsatt til prosjektet. Statens vegvesen har tilbudt å være med på spleiselag med både bro og gang-sykkelvei mellom E6 og badeområdene ute ved Molovika. Floken henger derimot fast ved at politikerne må vedta en enklere kryssløsning med nye E6 på Kvislabakken og pengepotten skal åpnes mot Sutterøy.

Næringsavdelingen i kommunen vil komme tilbake til gang-sykkelvei saken inkludert broløsning over Gråelva når reg.plan for småbåthavna hos Stjørdal båtforening kommer til behandling. Planen er at denne skal behandles politisk i løpet av våren. I båthavnplanen inngår den nye gang- og sykkelveien fra Tangen til Molovika med broløsning for gående og syklende over Gråelva. Administrasjonen arbeider med å få et totalt kostnadsbilde av denne strekningen. Kommunen antyder et spleiselag på strekningen mellom vegvesenet, grunneiere, næringsetablerte på Sutterøy og kommunen. Et større leilighetskompleks er foreslått i området. Utbyggingsavtaler som kommunen har nedfelt krever at også utbygger her må bidra til å dele på anleggskostnader med infrastruktur. Dem store energi- og linje aktøren NTE skal legge kabler i området. Kanskje kan kommunen også få NTE med på spleiselaget. Næringssjef Tore Rømo vil ha byggestart allerede i inneværende år.

Miljøpartiet De grønne i Stjørdal støtter det kommunale i kravet om en løsning langs Havneveien, som i dag er en fylkesvei. Partiet har tatt saken med gangbro opp i kommunestyret tidligere og etterlyst en rask byggestart for å sikre myke trafikanter.

- Nå må rådmannen få samlet sammen et spleiselag slik at bru med gang og sykkelvei kommer på plass på hele strekningen fra Tangen ut til Molovika, sier Tommy Reinås og Karin Aune Berg i MGD lokalt. Reinås sier han vil “rydde opp” utover mot Molovika og flytte gasskula raskest mulig. Reinås og Aune Berg går imot en ny asfaltsesong med tunge kjøretøy som resultat, og mener all nybygging på Sutterøy må stilles i bero inntil gang- og sykkelvei på denne trafikkbelastede strekningen er på plass.

- Vi har ingen og miste. Miljøpartiet setter innbyggernes sikkerhet og helse i høysetet. Høyere enn tungtransport på smale gater ut til friområdene, sier Reinås og Berg Aune.