Stjørdal formannskap skal i dag med møtestart 13.00 diskutere Husbyjordet – adkomstløsning til parkeringsanlegg. I sin innstilling sier rådmannen følgende:

«Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort i saken angående arbeidene med å finne alternative og kostnadsbesparende adkomstløsninger til et parkeringsanlegg under Husbyjordet og slutter seg til Rådmannens forslag om å gjøre de nødvendige avklaringer og innga kontrakt med Skanska AS på bygging av alternativ Ca».

Kraftig inngrep

Hva er det som skjuler seg bak disse formuleringene? Jo, det er et kraftig inngrep i parken på Husbyjordet som alle har framstilt som en perle. Nå kan den bli skadeskutt. Ønsker politikerne i Stjørdal en skjemmet park foran kulturhuset? Hvilket førsteinntrykk vil det gi?

Dersom politikerne skulle velge et slikt alternativ, vil det kreve en kunstnerisk utforming av nedkjøringsanlegget for å bøte på skaden. Det vil minst koste like mye som det som ellers kan spares.

Rådmannen presenterer to alternativer  for politikerne; alt. A og alt som er kalt Ca.

Alternativene presenteres på følgende måte med plussmomenter i favor og negative momenter i disfavør:

Alt. A:

+ opprettholde intensjonene i gjeldende reguleringsplan

+ mindre biltrafikk i Sandgata når begge rampene er bygd

+ ivaretar planlagt kjøremønster

+ kun mindre vesentlig reguleringsendring

+ prioriterer myke trafikanter i Sandgata

+ envegskjørte ramper med ut- og innkjøring – unngår kryssing over motgående kjørefelt

- forutsetter kjørbar kobling til Torgkvartalet under bakken

- uavklart grunnerverv mot BFT4.

Alt Ca:

+ Ingen bygging i Sandgata

+ Samlet adkomst til Sandgata med parkeringsgate som åpner for kjøring i begge retninger

+ Ikke behov for grunnerverv

-  Kryssing av motgående kjørefelt

-  Mer biltrafikk inn i gata foran parken

-  Inn- og utkjøring krysser fortauet

-  Rampa går «langt» innover parken

-  Nødvendig med ny reguleringsprosess

Oversikten viser at det er langt flere negative momenter knyttet til alt. Ca enn til alt. A. Likevel foretrekker rådmannen alt. Ca. Argumentet er økonomi og parkeringsplasser.

Stjørdal kommunestyre vedtok 18.04.13 følgende: «Kommunestyret ber Rådmannen igangsette arbeider med å finne alternative og kostnadsbesparende adkomstløsninger til et parkeringsanlegg under Husbyjordet».

På denne bakgrunn opprettet Rådmannen en arbeidsgruppe bestående av interne fagpersoner og innleid konsulent som fikk i oppdrag å utarbeide alternative løsninger jfr kommunestyrets vedtak. Arbeidsgruppen har arbeidet med fire ulike alternativer til nedkjøringsramper. Alternativene ble presentert for formannskapet 20. juni. Etter den redegjørelsen er antall alternativer begrenset til to; A og Ca.

Alternativ A:

Overslagsprisnen fra Skanska AS er kr. 71.968.051 ekskl. mva. Generelle og spesielle kostnader legges til denne prisen og gir en budsjettmessig prosjektkostnad på kr. 82.763.259 ekskl. mva. Forslaget innbetatter 145 p – plasser. Pris pr. offentlig parkeringsplass inkl. andel av rampekostnader ekskl. mva er kr. 484.957.

Rådmannen presiserer at det er nødvendig med grunnerverv for området BFT4.Kostnaden og fremdriften med et uavklart grunnerverv i dette området er høyst usikkert og er således ikke medtatt i kostnadsoversikten.

Alternativ Ca:

Overslagsprisen fra Skanska AS er kr. 70.359.625 ekskl. mva. Med generelle og spesielle kostnader blir prisen 80.913.569 kroner ekskl. mva. Dette forslaget innbefatter 175 parkeringeplasser (30 mer enn A) og pris pr. offentlig parkeringsplass inkl. andel av rampekostnader ekskl. mva blir kr. 415.379. (69.578 kr lavere enn alt. A).

Men begge løsningene betyr en samlet utgift på over 80 mill. kroner.

Stjørdal kommune må tidlig i høst 2013 velge alternativ for utbygging av parkeringskjeller og nedkjøringsrampe til kulturhuset. Det betyr at dette arbeidet må skje før ny reguleringsplan er godkjent.

Politikerne skal bestemme utformingen av Stjørdal sentrum. Saken skal også behandles av kommunestyret i neste uke, torsdag 12. september.

I en sak som dette hadde vi ventet å se Det Kommuneale Trafikksikkerhetsutvalget KTU mye høyere på banen.