Meraker Brug får ikke bygge Verksfossen kraftverk i Homla-vassdraget, men de får legge ned dammen i Foldsjøen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kunngjorde i formiddag at de har sagt nei til søknaden fra Meraker Brug om å bygge Verksfossen kraftverk i Homla.

- Homlavassdraget ble varig vernet mot kraftutbygging gjennom supplering av verneplan i 2005. Vernegrunnlaget er oppleving av landskap, naturmangfold og store kulturminneverdier. Vassdraget er også viktig for friluftslivet. Det er åpna for at NVE kan gi løyvetil å bygge minikraftverk i verna vassdrag hvis verneverdiene i vassdraget ikke blir negativt påvirket. NVE mener verneverdiene i vassdraget vil påvirkes negativt og har avslått søknaden om å bygge kraftverk. Vi har lagt særlig vekt på hensynet til kulturminner og kulturmiljø, og dessutan utøvelse av friluftsliv, skriver NVE i sin begrunnelse.

Samtidig har NVE gitt tillatelse til at Meraker Brug får legge ned dam Foldsjøen. Denne skal nå taes ned 4,9 meter og fører til at vannstanden i Foldsjøen blir redusert med 4,9 meter.

- NVE legger vesentlig vekt på at det er svært urimelig å pålegge dameier store rehabiliterings- og vedlikeholdskostnader på en dam som ikke har noen nytte for dameier, skriver blant annet NVE i sin begrunnelse om at Meraker Brug får legge dammen i Foldsjøen.

De skriver også at de kan avbøte ulemper anleggsfasen fører med seg, men kan ikke avbøte de ulempene varig senking av vannstanden i Foldsjøen fører til for allmenne interesser. elen av vassdraget.

- NVE har blant annet satt krav om at nedtappingen av Foldsjøen skal skje jevnt, og at tilsiget skal slippes forbi damstedet og ut i Homla gjennom hele anleggsperioden, heter det fra NVE.