Fem av kommunene i Værnesregionen utreder felles PP-tjeneste i regionen.

Kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal har alle sagt ja til å delta i utredningen av en felles PP-tjeneste. Under regionrådets møte i Tydal ble politikerne orientert om en forprosjektplan. Det vil nå bli jobbet med et forprosjekt utover 2011, med tanke på en mulig oppstart av felles tjeneste fra skolestart 2012.

Man ønsker å bygge opp et robust fagmiljø innenfor PP-tjenestens arbeidsfelt og sikre bedre utnytting av fagkompetansen i regionen. Dette vil samtidig åpne for et tettere samarbeid med andre fagmiljø i Værnesregionen, blant annet barneverntjenesten.  I tillegg mener prosjektledelsen at rollen som kommunenes eneste sakkyndige instans vil være lettere å gjennomføre organisert i en Værnesregionen PPT.

De fem kommunene har alle sagt ja til utredning, men forbeholder seg retten til å vurdere sin videre deltakelse underveis i forprosjektet. Forprosjektet skal legges fram til behandling i Regionrådet i Værnesregionen våren 2012.

FOTO: PPT-leder i Selbu og Tydal, Ingeborg Grønseth (t.v.) og PPT-leder i Stjørdal, Anne Karin Veisetaune (t.h.) utgjør halve arbeidsgruppen i forbindelse med utredning av felles PP-tjeneste i Værnesregionen. I tillegg er Merete Nordskag fra Frosta kommune og Rigmor Winther fra Meråker kommune med i gruppen.

Fakta om Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT)

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa § 5-6 sier at hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT).

PPT har – etter bestemmelsen i Opplæringslova – et ansvar i forhold til barn i førskolealder, elever i grunnskolen og videregående skole og voksne som har rett til spesialundervisning.

PPTs oppgaver er å:

• …hjelpe barnehagen og skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.

• …sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det (25 ulike lovbestemmelser)