Tre nye vindparker planlegges i Rensfjellområdet i kommunene Selbu, Melhus og Klæbu. TrønderEnergi og tyske E.ON planlegger opp til 200 vindturbiner i området. Det vil i så fall bli de første vindparkene i innlandet i fylket. Men mens mange grunneiere stilt seg positive til planene, øker motstanden blant friluftsfolk og naturvernere, skriver Nationen på sine nettsider.

 DN har i følge avisa vurdert i hvor stor grad de tre prosjektene kommer i konflikt med naturmiljø og kulturminner, og understreker blant annet at vindparkene ligger i et stort inngrepsfritt naturområde, delvis med villmarkssone. Det er samtidig et viktig friluftsområde for befolkningen i Trondheim og nabokommunene. To av de tre prosjektene plasseres i konfliktkategori D-E, på en skala fra A til E. E betyr antatt svært stor konflikt med nasjonale miljømål. Utbyggingsplanene er på et forberedende stadium. Før de to kraftselskapene kan søke om konsesjon for utbygging må de gjennomføre et utredningsprogram om mulige konsekvenser av vindparkene, også for natur og miljø. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som fastsetter utredningsprogrammet. Det skal også godkjennes av Miljøverndepartementet, skriver Nationen.