-          Jeg opplever varmesentralen som et godt anlegg, og jeg vil begrunne hvorfor det er bra å satse på denne energiformen. Totalt er bare 15 prosent fornybar energi i verden i dag, og nasjonalt og lokalt er det satt mål om reduksjon av utslipp av CO2 og NOX. Vi har strenge krav til anlegget og selv om det har vært en lang vei, ligger vi nå under myndighetskravene, sa Brenne før prosjektleder ved varmesentralen, Tormod Gvelt ga en visuell orientering om hvordan de tekniske utfordringene med forbrenning i varmekjelene ble løst av en fremtredende svensk ingeniør innen forbrenningsteknologi.

Det er Statkraft Biovarme som eier anlegget, og Statkraft fikk overlevert varmesentralen fra utbygger for 14 dager siden. Leder for Prosjekt utbygging i Statkraft, May Toril Moen med røtter fra Forradal, fikk symbolsk overlevert nøkkelen til varmesentralen fra Audun Brenne under den høytidelige seansen i formannskapssalen nylig.

-          Vi opplevde at utslippskravene ikke holdt mål i starten av prosjektet. Andre energiformer måtte inn en periode, også olje. Vi hentet inn kompetanse og fikk bygget om kjelene. Vi hadde også for store støvverdier og måtte bygge nytt røykrenseanlegg. Det har vært en lang vei å gå, også med returtemperatur i bakken helt siden 2009. I dag leverer anlegger 20 GWh, og kan ta utvidelser og flere kunder. Blant annet arbeides det nå med en forgreining under E6 mot Tangmoen, opplyste leder for prosjekt utbygging i Statkraft, May Toril Moen.

Påkoblingsplikt i sentrum

Det er vedtatt politisk påkoblingsplikt til større leilighets- og næringsbygg i sentrum for fjernvarmetilknytning til Lillemoen Varmesentral, der eier har leveringsplikt. Kundetilkoblinger i sentrum har ikke skjedd raskt etter 2009, men det forventes flere nye. Siste på listen er det nye regionale kulturhuset Kimen og Storvika Terrasse.

-          Siden Statoil tidlig på 90-tallet startet å motta fjernvarme fra VVS og SARA-anlegget i Halsøen, har det skjedd mye og spennende innen utviklingen av fjernvarmen. Mange har vært engasjert både i teknisk etat i kommunen og på leverandør-siden. Jeg håper det vil være lønnsomt å levere fjernvarme fra dette anlegget i årene som kommer. 113,3 millioner har anlegget kostet, og det gir åpnere kulturlandskap gjennom flisfyring som igjen gir økt virksomhet i skogen, sa Ivar Vigdenes som nå blir «energileverandør» til flere hundre boenheter med dagens 20GWh og 10 km nedgravd nett i gatene fordelt på 35 kundeforhold. Utslippsreduksjonene ved anlegget skal i følge Statkraft tilsvare 4500 biler i året i redusert Co2 og NOx-utslipp. Vigdenes kvitterte åpningen av Lillemoen Varmesentral med overlevering av et maleri av Værnes kirke til Bjørn Hølaas i Statkraft Varme.  Konserndirektør i Statkraft, John Brandshaug, var også representert i formannskapssalen og takket for overleveringen før følget etter lunsj fikk en omvisning på varmesentralen ved Evja.

Fjernvarmesystem

Fjernvarmesystemet består av en varmesentral, et fordelingsnett, kundesentral og innendørs varmerør. Når du har opprettet et kundeforhold og varmeleveringen eri gang, har du som kunde og vi som leverandør hver vår del av ansvaret for drift og vedlikehold. Her er en oversikt over hva du kan forvente av oss og hva du selv er ansvarlig for. Vi ber deg bruke noen minutter til å sette deg inn i dette. Hva er vårt ansvarsområde? Statkraft Varme eier, drifter og vedlikeholder den delen av fjernvarmenettet som ligger utenfor kundens bygninger. Dette betyr at vi har ansvaret for: x Drift og vedlikehold av fjernvarmenettet til din husvegg x At bygningen(e) som inngår i kundeforholdet ditt til enhver tid har riktig trykk og temperatur (tekniske bestemmelser 4.2.1) Drift og vedlikehold av energimåleren. Hvilket ansvar har du som kunde? Som fjernvarmekunde eier du den delen av fjernvarmesystemet som befinner seg innenfor bygningen kundeforholdet ditt omfatter. Det er du som står for drift og vedlikehold av de innendørs fjernvarmerørene, kundesentralen og det interne fordelingsnettet/varmeanlegget. Som kunde har du også ansvaret for vedlikehold av fjernvarmerør i grunnen under ditt eget bygg. Dette innebærer blant annet utbedring av eventuelle skader og lekkasjer. Du må kontrollere at temperaturreguleringen fungerer ihht. Kravene. Du må også sjekke at avkjølingen av fjernvarmeanlegget er god nok (fjernvarme retur skal alltid være lavere enn 65°C i næringsbygg og 60°C i privatboliger.