Vanligvis ”slipper” boligeierne med såkalt ”stripeekspropriasjon”, dvs. at en grunneier mister en del av sin eiendom (plenarealer, utmark m.v.). Man søker alltid å anlegge nye veier over ubebygd grunn hvis det er mulig. Enkelte ganger er imidlertid innløsning det eneste mulige for å sikre viktige samfunsshensyn.

Det offentlige skal dekke grunneierens nødvendige kostnader til juridisk bistand, også om det forhandles utenrettslig.

En boligeier som mister huset skal aldri få en erstatning som er lavere en salgsverdien (omsetningsverdi). Ofte vil boligeieren ha krav på såkalt ”gjenanskaffelsesverdi”.

Ved rettslig skjønn skal eiendommens verdi legges til grunn for skjønnet. I retten må tidspunktet for skjønnet være avgjørende i så måte. Dersom det er et omregulert areal fra bolig til næringsformål, skal man legge til grunn denne høyere tomteverdien. Høyeste verdi skal altså legges til grunn for hele eiendommen som sådan.

Boligeier har iht. ekspropriasjonserstatningslovens § 4 krav på høyeste verdi av salgsverdi, bruksverdi eller erstatning for utgifter til gjenerverv. I sistnevnte tilfelle tas man også med kostnader til reetablering med i regnestykket. Dette inkluderer bl.a. kostnader ved tvungen flytting – såkalte ”tilpasningskostnader”, hvor også dokumentavgift og kostnader til nytt interiør m.v. også i noen grad går inn. Ny tilkobling til bredbånd er også trolig inkludert i slike tilpasningskostnader. Dersom erstatningen er basert på nybygg kommer også opparbeidelse av tomt og beplantning utført av profesjonelle. Listen kan bli lang.

Skjønnet ender ofte opp med en rund sum der salgsverdi for boligen eller nybygg utgjør hovederstatningen. Også ikke-matematiske forhold kan komme inn, slikt som boligeierens alder og helsesituasjon.

Det skal også gjøres fradrag for fordeler ved kjøp av ny bolig, f eks som følge av standardøkningen i ny bolig og mindre vedlikeholds- og energiutgifter, samt lengre levetid for den nye boligen. Denne fradragsregelen brukes imidlertid ikke svært ofte og Høyesterettspraksis viser at man skal være svært varsomme i bruken av den.