Hver arbeidsgiver skal gi minst tre ukers sommerjobb og kan motta inntil en ukelønn i tilskudd tilsvarende 7000 kroner per ungdom.

Bakgrunnen for tilskuddordningen er et ønske om at ungdom skal bli kjent med arbeidslivet – med de plikter og det ansvar som følger - og at ungdom skal se mulighetene for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke.

Prioriterte områder

Det gis i år tilskudd til sommerjobber innenfor prioriterte områder i Verdiskapingsstrategien for Trøndelag, da særlig innenfor helse- og omsorg.

Eksempel kan være innen blant annet bioøkonomi (Reindrift, jordbruk, skogbruk, havbruk, fiskeri og næringsmiddelindustri).

Annet kan være opplevelser eller reiseliv (overnatting/mat, opplevelsesnæringer, museer, markedsføring og formidling.)

Eller sommerjobber som gir ungdom innsikt i framtidsrettet teknologi, for eksempel innenfor digital transformasjon/IKT, det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.

Samarbeide med bedrifter

Det er kun kommunene som kan søke om tilskudd, men fordi verdiskapingsstrategien er retningsgivende vil de fleste sommerjobbene være å finne i næringslivet.

Ordningen forutsetter dermed at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Det kan gis tilskudd også til sommerjobber i kommunal sektor innenfor de samme områdene i verdiskapingsstrategien for eksempel kommunale sommerjobber innenfor renovasjon og avfallshåndtering (teknologi/sirkulærøkonomi) og reiseliv/kultur/museer.

Sliter med rekruttering

Mange kommuner sliter nå med å rekruttere personell til helse- og omsorgsyrkene. Fylkeskommunen vil derfor gi inntil halvparten av tilskuddene til sommerjobber innenfor denne sektoren.

Dette kan blant annet være jobber på alders- og sykehjem.

Kommunene kan, om de ønsker det, søke om tilskudd bare til denne type sommerjobber. Sommerjobber i barnehager og i teknisk etat av typen vedlikehold og plenklipp faller utenfor ordningen.

Åtte plasser

Tilskuddene utbetales etter at sommerjobbene er avsluttet og Trøndelag fylkeskommune har mottatt en samlet rapport fra den enkelte kommune.

Hittil har både Selbu og Frosta, på vegne av sine kommuner og lokalt næringsliv, mulighet til å søke tilskudd på inntil åtte sommerarbeidsplasser for ungdom i sine kommuner.

Det opplyses via kommunenes hjemmeside at det vil gjøres en administrativ prioritering av alle innkomne søknader før oversendelse til fylkeskommunen.

Søknadsfrist er satt til 30. april og søker får svar innen 16. mai.