Temaet for Utdanningsdirektoratets felles nasjonale tilsyn i 2010 og 2011 var skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø. Fylkesmennene har på vegne av direktoratet undersøkt om hvordan det arbeidedes for at elevenes psykososiale miljø på skolen skal være bra. Formålet med tilsynet er å sikre elevene et godt skolemiljø, sikre at kommunene og fylkeskommunen oppfyller sitt skoleeieransvar. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har vektlagt å sette fokus på elevens skolemiljø over flere år.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført tilsyn med flest skoler, sammenlignet med de andre Fylkesmannsembetene. Flere av disse tilsynene er tatt på eget initiativ. Samtidig viser oppsummeringen av tilsynene at det bare er ett fylke som har gitt færre pålegg enn Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, nemlig Møre og Romsdal.

-Det er svært gledelig at kommunene på dette området i stor grad oppfyller sitt ansvar som skoleeiere. Vi har lagt vekt på forutsigbarhet, og har utvidet tiden fra varsel om tilsyn til gjennomføring. Kommunene har dermed underveis i tilsynsperioden hatt mulighet til å opprette lovlig tilstand der en har mottatt varsel om pålegg. I tillegg hat vi vektlagt kompetanseheving og erfaringsspredning, sier utdanningsdirektør Randi Segtnan.

Elevundersøkelsen 2011 viser for Nord-Trøndelag at andelen elever som svarer at de mobbes utgjør 8,4 prosent som er litt under tallet for landet som er 8,5 prosent. I 2010 ble det behandlet 5 klagesaker vedrørende elevenes psykososiale miljø, samme tall for 2011 var en. Tilsynet har satt fokus på elevens psykososiale arbeidsmiljø. Det ser ut til at flere skoler oppfyller kravene til forebyggende arbeid og kan dokumentere dette. - Dette er et arbeid som må gjøres kontinuerlig. Når rutiner er innført må de brukes hver eneste dag, det vil gi en forutsigbar skolehverdag. Alle berørte aktører må bidra til at elevene skal ha en god skolehverdag, sier Segtnan.

Det skal nå gjennomføres oppfølgingstilsyn med kommuner og skoler som tidligere har hatt tilsyn med elevenes psykososiale miljø. Disse tilsynene vil sette fokus på kontroll av praksisendring.