Dette er oppmuntrende. Det går an å gjøre en innsats, stråler Morten Welde fra Stjørdal Jeger- og Fiskerforening. I den siste tiden har han og andre fiskeinteresserte trålet bekker og små elver. Sammen med fiskefolka kan han rapportere om mer sjøørret enn på mange år. Det som spesielt gleder Welde og andre fiskevenner er at sjøørreten gjerne gyter på gyteplasser som er spesielt tilrettelagt gjennom utlegging av gytegrus. De siste årene har Stjørdal Jeger- og Fiskerforening gjennomført biotopforbedrende tiltak i flere mindre bekker med oppgang av sjøørret. Senest i august i år la de ut 15 tonn gytegrus i «byens bekk», Stokkbekken. Welde kan rapportere at fisken allerede har tatt de nye gyteområdene i bruk.

Jeg bor i nærheten av bekken. Oppsøker den ofte og i det siste har jeg observert stadig mer fisk. Aller mest fisk er det faktisk der vi har lagt ut gytegrus. Det virker som om fisken er veldig kresen på gyteforholdene. De mindre fiskene virker å konsentrere seg om områder med stein i størrelsen én til tre centimeter, sier Welde som synes det er veldig lærerikt å observere fisken på gyteplassene. Han og andre laksefiskere bruker mye tid på å vandre langs bekker om høsten. Her får de et inntrykk av gytebestanden, de ser hvilke områder fisken benytter og hvilke den ikke benytter. Det er nyttig i forhold til eventuelle fremtidige tiltak.

Sjøørretbestanden har gått sterkt tilbake i store deler av landet. Årsakene til det er særlig den enorme økningen av lakselus fra lakseoppdrettsindustrien, men også lokale forhold spiller en rolle. Sjøørreten gyter særlig i bekker og mindre elver. Disse er utsatte habitat og er følsomme for forurensing og ulike fysiske inngrep. Til tross for mange utfordringer er vi betinget optimister med tanke på ørretens fremtid, sier Welde.

Større fokus bedret innsats

Det er et helt annet fokus på disse problemstillingene nå enn for bare noen år siden. I Stjørdal kommune har SJFF og elveeierlaget et samarbeid og de lykkes også i stadig større grad i å påvirke andre aktører til å ta ansvar.

Senest for tre uker siden var lederen i elveeierlaget på befaring med Jernbaneverket som ikke bare skal åpne en kulvert som har sperret fiskens gang, men de skal også grave en dam som fisken kan skjule seg i. I Stjørdalsvassdraget arbeider fiskeinteressene sammen, skryter Welde. Når det gjelder elva Fugla vil han ikke friskmelde denne uten å ha rådført seg med fylkesmannen, men tendensen er at Fugla viser en klar bedret vannkvalitet. Nå skal ørreten få svømme uforstyrret i sideelvene og det er forbudt å fiske den for tiden.

Fisken er som mennesker idet den helst vil være i fred når den formerer seg. Det er likevel noe eget og stemningsfullt med plaskende fisk i strømmende vann i mørke høstkvelder. Hvis de siste årenes utvikling fortsetter og hvis fiskevenner fra SJFF og andre fortsetter sitt positive arbeid, er sjøørretens gyteaktivitet noe vi i økt grad kan se frem til også i fremtiden, avslutter Morten Welde.