Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene betyr det «viktig melding - søk informasjon».

Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sine nettsider sikkerhverdag.no.

Testes onsdag

I dag, onsdag, vil varslingsanleggene i Norge testes klokken 12. Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast hver andre onsdag i januar og juni hvert år. Det er signalet for «viktig melding - søk informasjon» som testes.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig. De fleste ligger i byer og tettsteder, og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Flyalarm

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det «fare for angrep - søk dekning». Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.

Nødvarsel på mobil

DSB og Sivilforsvaret har sammen med Politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene nylig levert en løsning for mobilbasert befolkningsvarsling.

Denne gjennomgår nå tekniske tester i utvalgte områder. I tiden fremover skal det gjennomføres en rekke informasjonsaktiviteter knyttet til dette nye mobilbaserte varslingssystemet, slik at befolkningen blir kjent med hva dette er og hvordan det skal brukes. Befolkningsvarsling på mobil vil derfor ikke bli testet på varslingsprøven 11. januar.