Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 16 år skal ikke betale fiskeravgift. Du kan betale fiskeavgiften her http://fiskeravgift.dirnat.no/

(01.01.2012 - 31.12.2012)

Årsavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye:
Årsavgift enkeltperson for fiske i vassdragkr 235
Årsavgift familie (ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 16 og 18 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe) for fiske i vassdragkr 375
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. julikr 585
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. julikr 355

Fiskeravgiften går inn i Statens fiskefond, som brukes til tiltak for å bevare bestandene og tilrettelegge for fiske.

Fiskeravgift kan betales via netthandel, mobilportal, med giroblankett på Posten/i banken eller via nettbank. Fra og med 2012 er det ikke mulig å betale fiskeravgift med SMS.

Ny avgiftsperiode

Forskrifta om fiskeravgift er endret. Fra 1. januar 2011 vil fiskeåret, og dermed fiskeravgiftsperioden, følge kalenderåret. Det betyr at avgift som betales fra 1. januar vil gjelde til og med 31. desember.

Tidligere gikk fiskeåret fra 1. april til 31. mars følgende år. Forskrifta om fiskeravgift ble endret 15. desember 2010.

Kravet om å betale fiskeravgift gjelder for lakseførende strekning i vassdrag. Et vassdrag regnes som lakseførende opp til foss, eller annet hinder som laksen ikke greier å passere, eller til grense fastsatt av Fylkesmannen. I tillegg til fiskeravgift må du også løse fiskekort, eller få annen tillatelse fra rettighetshaver.

Du skal ikke betale fiskeravgift for å fiske etter innlandsfisk og kreps. Dersom det fiskes etter innlandsfisk på lakseførende strekning i sesongen for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye, skal det likevel betales avgift.

Fiske i sjøen

Kravet om å betale fiskeravgift gjelder fiske etter laks, sjøøret og sjørøye i sjøen med faststående redskap (lakseverp, kilenot og krokgarn). Fiskeravgiften må være betalt for å få redskapen registrert hos Fylkesmannen.

Det skal ikke betales fiskeravgift for fiske etter rømt oppdrettslaks i områder hvor det er åpnet for slikt fiske i perioden 5. august–28. februar.

Det skal heller ikke betales fiskeravgift for fiske med stang eller håndsnøre i sjøen.

Annet

Skoler eller institusjoner, som har fiske som en del av undervisning, behandling eller aktivitetstilbud, og asylmottak kan få dispensasjon fra plikten til å betale fiskeravgift. Dispensasjonen gjelder bare i sammenheng med organisert undervisning og behandling, for elever eller klienter sammen med leder. Søknaden skal sendes hjemstedskommunen. Du finner retningslinjene som eget vedlegg i menyen til høyre.

Plikt til å kontrollere

Fiskekortselger har plikt til å kontrollere om fiskeravgift er betalt, eller at det er gitt dispensasjon. Slik kontroll kreves ikke ved salg av fiskekort fra automater eller andre selvbetjeningsinnretninger når kortet er påført opplysning om plikten til å betale fiskeravgift.

Den som tilbyr fiskekort på Internett er pliktig til å opplyse om at fiskeravgiften skal være betalt før lokalt fiskekort kan kjøpes. Kvitteringen for fiskekort kjøpt gjennom netthandel skal ha informasjon om at fiskekortet er ugyldig uten betalt fiskeravgift. Kvittering for betalt fiskeravgift eller dispensasjon fra kommunen, samt legitimasjon, skal medbringes under fiske og vises fram dersom politi eller oppsynspersonell forlanger det.

Videresalg av fiskeravgift

Fiskekortselgere og andre kan gå til innkjøp av fiskeravgiftskort for videresalg til fiskere. For denne tjenesten kan vedkommende i tillegg til avgiften beregne seg en godtgjørelse på 10 prosent av avgiftens størrelse samt portoutgifter, som fiskeren må betale. Innkjøpte fiskeravgiftskort som ikke blir solgt sendes Direktoratet for naturforvaltning for refusjon når fiskeåret er omme.

Innbetaling av fiskeravgift og bruk av Statens fiskefond

Inntektene fra salg av fiskeravgift tilfaller Statens fiskefond. I 2011 betalte  71 000 fiskere fiskeravgiften og tilførte Statens fiskefond 15,95 millioner kroner.

Fra og med 2002 betales det fiskeravgift kun for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye (anadrome laksefisk) etter gitte bestemmelser. Fiskefondets inntekter brukes derfor kun til tiltak knyttet til disse artene.

Pengene skal nyttes til forvaltning og tiltak knyttet til bærekraftig bruk av bestander av laks, sjøørret og sjørøye. En stor del av fiskefondet blir overført til Fylkesmennene til fordeling til søknader om tilskudd til lokale fiskeformål.

Tilskuddsmidler

Private organisasjoner og lag, for eksempel fiskerlag, grunneierlag og jeger- og fiskerforeninger kan søke om tilskudd. I tillegg kan forskningsinstitusjoner og landsdekkende organisasjoner, kommuner og interkommunale organ søke om tilskudd.

Tiltak som kan få tilskuddsmidler er blant annet: Kultiveringstiltak, driftsplanlegging, tiltak for å bedre tilgangen til fiske for allmennheten og muligheten for fiske, og tiltak rettet mot rekruttering eller stimulering til laksefiske. Slike tilskudd utløser ofte en lokal prosess og en stor dugnadsinnsats. Forvaltningsrelaterte forskings-, utrednings- og overvåkingsprosjekt som kan medvirke til at stammer av anadrome laksefisk blir tatt vare på og at fiskeressursene blir bedre utnyttet, kan også få tilskudd.

Søknad om tilskudd fra Fiskefondet skal sendes via vårt elektroniske søknadssenter, som du finner lenke til i høyremenyen.