Vil dominere i fjellet vest for Skurdalssjøen  

Etter en time orientering i regi av NVE og E-on i kommunestyresalen i Meråker, reiste delegasjonen på et 40-talls personer med buss til punkter i terrenget. Første stopp var Teveldal stasjon med en kort orientering og mulighet for å stille spørsmål før turen gikk til fots opp til Skurdalssjøen.

Det er ingen tvil om at disse møllene vil dominere og være synlig i stor omkrets, sa Nina Pettersen fra Nord-Trøndelag Turistforening som også representerte FRIFO denne dagen. 85 år gamle Nils Kristoffer Danielsen og sønnen Nils Sigvard Danielsen som er leder i Feren reinbeitedistrikt, mente reindrifta i Meråkerfjella kan være over hvis vindmøllene blir bygget. Reineierne har slakteplass og reinen beiter i planområdet. Ca 1 km fra riksgrensen er planområdet. På svensk side er grunneierne De Geer med sine drøyt 11 000 svenske hektar lite fornøyde med planene.  Forvalter på svensk side er Anders Holmgren. Han er hoderystende til det faktum at Meråker kommunestyre stemte i flertall for planene.

Vi ser en tydelig økning i etterspørsel etter natur uten tekniske inngrep. Jeg har registrert at Meråker også har utmarks- og turistnæringer basert på fjellnatur. Nå ser vi at Jämtlands Län sterkt fraråder vindkraft i fjellet, og Åre kommune sier nei til dette forklarer Holmgren. Avdelingsdirektør Rune Flateby og Marte Nyheim i NVE ville på ingen måte konkludere eller si noe om utfallet av saken på sluttbefaringa.

Har levert innsigelse mot planene

Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag har rettet innsigelse mot planene. NVE har bedt om et forhandlingsmøte den 10.oktober på Steinkjer for å høre om fylkesmannen fastholder sin innsigelse. Med på sluttbefaringen var miljøverndirektør Bjørnar Wiseth.

Vi er svært skeptiske til dette. Det er mange faktorer som tilsier at dette ikke er noe godt prosjekt sett i relasjon til at vi befinner oss i fjellet med interesser som reindrift, hytter, friluftsliv, kulturminner fra pilegrimsvandringer, kollisjonsfare med fugl og det visuelle. Vi ser også at betydelige inngrep i fjellet er nedfelt i planene med blant annet veisystemer som må sprenges fram, sier miljøverndirektør Wiseth. Leif Karsten Haugen har i en årrekke drevet hesteturisme i disse fjellene.

Blir dette realisert vil jeg måtte flytte hele virksomheten med hester til andre områder. Jeg driver næring i området, det skaper arbeidsplasser. Nå må jeg se til andre steder, sa Haugen. Jämtlands Län var godt representert og var sterkt kritiske. Faktisk var det kun ordfører i Meråker Bård Langsåvold som verbalt ytret positive signaler til planene.

Vi kan forvente oss en årlig eiendomsskatt på 10-15 millioner kroner. Det blir arbeid til flere i anleggsfasen. Noen få i driftsperioden. Jeg må innrømme at jeg ikke hadde ventet slike reaksjoner mot prosjektet. Vi har også mottatt 250-300 000 fra E-ON til å dekke saks- og behandlingsomkostninger i prosjektet så langt, sa Langsåvold til pressen og viste til rådmannen for mere presise overføringer fra E-ON.  NVE vil avgjøre saken om konsesjon i løpet av vinteren, og legger ikke skjul på at de er presset på tid for å komme med en avgjørelse sett i relasjon til grønne sertifikater og forbrukersubsidiering av prosjektet.