- Vi har gått gjennom kartmateriale og eiendomsmateriale, og sammenlignet med søknadene om produksjonstilskudd. Det er nesten 1.000 eiendommer med landbruksjord i Stjørdal. Av disse har vi sett nærmere på 26 eiendommer. Etter en dialog med de fleste av disse sitter vi nå igjen med under ti som vi skal følge opp ytterligere, sier landbrukdrådgiver Jannicke Larsen.

872 «usikre» dekar

Sammen med kollega Ingeborg Forbregd har hun gjort et grundig stykke arbeid med å kartlegge all landbruksjord drives og utnyttes.

- Slik som sommeren 2018 ble ser man hvor viktig det er at de produksjonsarealene som finnes blir utnyttet. Derfor startet vi med dette sommeren 2018, sier Larsen.

De to fant totalt 26 eiendommer som var verdt å se videre på når de sammenholdt kart og søknader. De fleste av disse har de vært i kontakt med, og mange har de fått oppklart. Enten at det er grunner til at de ikke har søkt, at de bruker det til hestehold, eller andre gode forklaringer.

- Totalt ble det søkt om produksjonsstøtte for nesten 115.000 dekar i fjor. De 26 eiendommene vi nå har ettergått utgjør totalt 872 dekar, så vi må fastslå at bøndene og landbrukseierne i Stjørdal gjør en veldig god jobb. Selvsagt er målet at absolutt alt skal drives, men så må vi bruke fornuften oppi det også, sier Jannicke Larsen.

Kan ende med gebyr

Driveplikten for alle eiendommer med landbruksjord er fastsatt i Jordloven. For at denne skal være oppfylt må produksjonsegenskapene på jorda opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Eiere kan velge å oppfylle driveplikten enten ved å drive selv eller gjennom utleie.

- Hva skjer dersom driveplikten ikke overholdes?

- Det første vi gjør er at vi sender et brev til eierne av eiendommen om mistanke om brudd på driveplikten. I det brevet står det hva de kan gjøre for å oppfylle plikten. Dersom ikke det blir endringer sender vi ut varsel om pålegg om bortleie av jord. Hvis det fortsatt ikke skjer noe sendes saken videre til Fylkesmannen. Da kan det ende med at Fylkesmannen ilegger tvangsgebyr, sier landbruksrådgiveren. For Stjørdals del er det pr nå ett tilfelle som kan bli aktuelt å sende til Fylkesmannen for vurdering.

Jobb som legges merke til

Jannicke Larsen og Ingeborg Forbregd er fornøyde med driveinnsatsen fra eierne av landbruksjord i Stjørdal. De har selv også gjort en god innsats for å kartlegge at all jord drives.

- Vi har gjort en stor jobb på dette, og har forstått det som at de er ønsket til å fortelle om dette på ulike samlinger i framtiden, sier Jannicke Larsen.