Skrevet av Anne Marit Ligaard, leder i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker.

Nylig kom meldingen om at Miljødirektoratet har gitt Naturvernforbundet, Norske Lakseelver og flere miljøorganisasjoner medhold i klagen mot Nye Veiers utfylling ved Hellstranda, i Stjørdalselvas utløp. Miljødirektoratet er tydelig på konsekvensene for naturen var for dårlig utredet, og at dette var en saksbehandlingsfeil. Utfyllingen utenfor den nye tunnelen skulle ikke vært igangsatt, og Miljødirektoratet opphever tillatelsen Statsforvalteren i Trøndelag ga som forurensningsmyndighet.

Tidligere har Statsforvalteren i Møre og Romsdal slått fast at den dispensasjonen som Stjørdal kommune som planmyndighet ga til Nye Veier for å starte utfyllingsarbeid var i strid med loven og kommunens vedtak ble derfor opphevet (29. januar 2021).

Har sviktet naturinteressene

Utbygger Nye Veier, Stjørdal kommune og Statsforvalteren i Trøndelag har flere ganger i denne saken sviktet naturinteressene som skal ivaretas. Nye Veier fikk påbegynne anleggsarbeid og utfylling før miljøkartlegging var foretatt og i strid med reguleringsplanens rekkefølgekrav. Det er nå over to år siden utbyggingen startet, og det har vært en svært kaotisk og midlertidig deponering av enorme masser fra tunneldrivingen. Resultatet av den uholdbare prosessen er blant annet økte klimautslipp og mer lokal luftforurensning fra prosjektet. Det er et stort paradoks at det allerede er gjort en utfylling på rundt 4 dekar som det nå er ettertrykkelig slått fast var i strid med regelverket og ikke skulle vært godkjent, og at dette har Nye Veier gjort i munningen av et nasjonalt laksevassdrag.

Nye Veier ble pålagt å stanse utfyllingsarbeidene, men ønsker nå å fylle ut videre, inntil 48 dekar. Fortsatt mangler det utredning og prosjektering av kompenserende tiltak for særlig Stjørdalselva. Har Nye Veier ingenting lært av sitt eget havari på Hellstranda? Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker mener det må stilles krav om en reduksjon av utfyllingsarealet og settes klare og tidfestede krav til gjennomføringen av kompenserende tiltak.

Vi har sendt høringsuttalelse til Statsforvalteren og klaget på kommunens nye dispensasjon for utfylling i sjø (utvalg plan og miljø 28. september). Det er uryddig saksbehandling å behandle en dispensasjonssøknad og en såkalt «rammetillatelse» i samme sak. Denne fremgangsmåten er ikke egnet til å få belyst konsekvensene av vedtaket for Hellstranda, Sandfærhus og utløpet av Stjørdalselva i tilstrekkelig grad. Vedtaket er for uklart og lite forpliktende når det gjelder kompenserende tiltak.

Naturvandalisme

Våtmarksområdene rundt Trondheimsfjorden er under voldsomt press. Vi mener at tålegrensen for inngrep i disse områdene for lengst er overskredet.

Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord, og Stjørdalselva er viktig for gyting og høsting av fisk. Området ved Hellstranda og Sandfærhus er et brakkvannsdelta og utgjør utløpet av Stjørdalselva. Denne delen av Stjørdalselva er transportstrekning for laks under vandring. Gruntvannsområdene som blir berørt av utbyggingen i utløpet av det nasjonale laksevassdraget Stjørdalselva, er dessuten viktige områder for sjøørret, som er en regionalt truet art.

NTNU Vitenskapsmuseet har over tid kartlagt områdene, og deres rapport viser at disse områdene er særlig viktig for sjøørreten, og også for laksesmolt: «Da både sjøørret og laks er arter under stort press, anbefales det derfor på det sterkeste å redusere nedbyggingen til det absolutt nødvendige og å kompensere for arealer tilsvarende det som går tapt.» (Rapporten «Utbygging av ny E6 ved Hellstranda – kartlegging av områdebruk til sjøørret og laks, samt forslag til kompenserende tiltak», NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2021-10, november 2021, side 3.)

Naturvernforbundet har tidligere karakterisert Nye Veiers massive utfyllingsplaner som naturvandalisme. Vi mener rapporten bekrefter at dette er riktig karakteristikk. Dette underbygger kravet om at utfyllingene enten må avvises eller begrenses så mye som mulig.

Det er dessuten verdifulle områder for fugl som blir ødelagt både på Hellstranda og på Sandfærhus. Utfyllingene vil gi redusert tilgang på næring for fuglene, som igjen vil øke konkurransen om å finne mat i gjenværende områder.

Åpne opp det gamle elveløpet

Før utfylling i det hele tatt kan fortsette, må det være et vilkår at kompenserende tiltak er fullstendig utredet, man har gjort et valg av tiltak og prosjekteringen er ferdig. Videre bør det settes krav om at kompenserende tiltak er gjennomført innen utløpet av veiutbyggingens prosjektperiode.

Det foretrukne kompenserende tiltaket er som vi ser det å åpne opp det gamle elveløpet, det vil si med kanaler under flystripa for å restaurere det gamle elveløpet på nordsiden. Det er mer sannsynlig å kunne reetablere et vannmiljø som tidligere har vært, enn å skulle skape et helt nytt brakvannsområde et annet sted. På denne måten vil man dessuten unngå å endre eller skade enda flere områder. Vi vil samtidig understreke at det er usikkerhet forbundet med effekten av kompenserende tiltak. Dette understreker viktigheten av å begrense utfyllingen ved Hellstranda.