Av Kjell Furuset

Hessjøen er et av de best kjente og mest besøkte turmåla i Stjørdal, sentralt beliggende i Remarka og lett tilgjengelig både sommer og vinter. Tidligere har sjøen alltid gått under navnet Hestsjøen. Derfor skapte det mye diskusjon da det i 2003 ble vedtatt å forandre navnet til Hessjøen, et navn som knapt noen hadde hørt tidligere. «Vedtaket er så dumt at vi skriver ikke mer om det» het det i det korte referatet i Stjørdals-Nytt.

Bakgrunnen for navneskiftet

Det var den utflytta stjørdalingen Arne Opem (født 1916) som satte i gang prosessen med å endre navnet til Hessjøen. Han var oppvokst på Oppem, som sammen med Kvittem er grunneier i området, og i leserinnlegg i Stjørdalens Blad (10. og 22. nov. 2001) fortalte han at de som hadde vokst opp på disse gårdene, alltid hadde kalt sjøen «Hæssøn». Navnet Hestsjøen mente han måtte være ei forvanskning av dette, og første gang han hadde sett dette navnet brukt, var i en kontrakt fra 1891 som ga militæret på Værnes rett til å demme opp sjøen med inntil én meter for å skaffe vatn til militærleiren. Kontrakten var ført i pennen av oberst Johan W. Michelet eller en av hans underordnete. Derfor mente Opem at forvanskninga kunne skyldes manglende lokalkunnskap hos obersten.

I leserinnlegget lanserte han også ei forklaring av navnet. Opem var ingen navneforsker sjøl, men i Norsk Stadnamnleksikon hadde han funnet at navneforskeren Oluf Rygh satte elvenavnet Hesja (Holtålen kommune) i forbindelse med ordet «esje» eller «hesje», som navneleksikonet forklarte som «stein eller berg som lett let seg skjere eller kløyve». Ved å se bort fra «skjere» og legge vekt på «kløyve», fikk Opem dette til å bli skifer. Ved Hessjøen er det flere gamle skiferbrudd. Derfor mente han at det var skiferforekomstene i området som lå til grunn for navnet.

Opem tok også kontakt med kommunen for å få navnet formelt omgjort til Hessjøen. Vanligvis er slike navneendringer en omstendelig prosess, men denne gangen gikk det hurtig. Først skulle Statens navnekonsulenter i Trondheim uttale seg. De mente Opems tolkning av navnet godt kunne være riktig, og støtta derfor forslaget om å forandre navnet til Hessjøen. Men verken rådmannen eller gatenavnsnemda syntes dette var noen god idé, og da saken skulle behandles i Komite kultur og oppvekst, var rådmannens innstilling å beholde navnet som det var. Likevel gikk en enstemmig Komite kultur og oppvekst inn for å forandre navnet til Hessjøen. I navnesaker er det Statens Kartverk som har det siste ordet, og på bakgrunn av de enstemmige anbefalingene fra kommunen og navnekonsulentene vedtok Statens Kartverk den 5. september 2003 å forandre navnet til Hessjøen.

Navnet betyr bare Hestsjøen

Vi kan med én gang frikjenne obersten for å ha «oppfunnet» navnet Hestsjøen. Navnet er mye eldre enn som så, og det er dette navnet som går igjen på alle kart fra 1800-tallet. Det var også dette navnet som ble brukt ved folketellinga i 1875 da husmann John Eriksen med kone og barn ble registrert på husmannsplassen «Hestsøen» ved innsjøen.

Det største problemet med tolkninga til Opem er at ‘hesje’ ikke betyr skifer, slik han ville ha det til. Slår vi opp i ordboka til Ivar Aasen (1873), ser vi at ‘hesja’ blir forklart som kleberstein, og ikke skifer. Også Oluf Rygh forklarte ‘hesja’ på samme måte. Derfor har ikke navnet noe med skiferforekomstene å gjøre, og kleberstein finnes ikke i området.

Ifølge Norsk Ordbok blir «hesten» i bestemt form mange steder uttalt «hæssen», og «hest-» i sammensetninger som «hæss-». Dette gjelder også i stedsnavn. Det kjente fjellet Hestmona (ofte kalt Hestmannen) på Helgelandskysten kalles for eksempel «Hæssmona» lokalt. Alt tyder derfor på at det er dette som ligger bak den lokale uttalen «Hæssøn» om Hestsjøen. Det betyr at Hestsjøen og Hessjøen egentlig er samme navn, og at Hessjøen bare er ei forvanskning av Hestsjøen. Hvorfor sjøen har fått navn etter hest, er et annet spørsmål som vi ikke kan gi noe sikkert svar på i dag. Hestsjøen, Hestvatnet og Hesttjønna er også vanlige navn mange andre steder i landet, og bare i Trondheimsregionen er det tre andre sjøer som heter Hestsjøen (ved Heimdal, ved Jonsvatnet og i Malvik).