Årsmøteuttalelse fra Stjørdal Venstre

Stjørdal Venstre ønsker å tenke nytt i skolen for å møte utfordringene rundt at flere barn og unge sliter og trenger hjelp. Vi ønsker at ny skoleplan skal bidra til å styrke laget rundt eleven med flere miljøterapeuter i skolen for å fange opp og hjelpe de som trenger det i en tidlig fase. Den beste arenaen for å jobbe med tidlig innsats er skolen fordi det er arenaen hvor alle deltar. Det er ekstra viktig å få dette øverst på lista nå når Kommunedirektøren har fått i oppdrag av kommunestyret å legge fram en skoleplan til politisk behandling som skal peke ut retningen for hvordan skolen vår skal se ut i framtida.

Andelen elever som trenger spesialundervisning øker, det er mer utagering blant elevene og flere barn og unge opplever psykisk uhelse. Lærerne må håndtere flere utfordringer i elevmassen enn det de er utdannet til. Det går utover den ordinære undervisningen og rammer læringen negativt. I tillegg vet vi at det blir færre barn og unge i årene framover og dermed mindre penger til skolen. Dette fordi mer av kommunens budsjett må brukes på den stadig større andelen eldre. Med dette bakteppet og med dagens budsjettsituasjon i skolen, er det åpenbart at vi må tenke nytt. Det gjelder også hvordan skolen organiseres.

Stjørdal Venstre ønsker derfor å bruke skoleplanen til å styrke laget rundt eleven med tverrfaglige ressurser som er til stede på skolen hver dag. Vi trenger flere miljøterapeuter som kan jobbe med elevene og håndtere utfordringer som involverer blant annet barnevern, politi og det psykiske hjelpeapparatet. Gevinsten av dette vil være å hjelpe flere barn til å komme gjennom skolegangen samtidig som lærerne får frigjort mer av sin tid til å undervise. Det vil gi økt læring i skolen, færre med behov for spesialundervisning og flere som kommer seg ut i jobb i voksenlivet. Det trenger vi for at velferdsstaten vår skal kunne opprettholdes i framtida. Stjørdal Venstre ønsker derfor en styrking av innholdet i skolen med en skoleplan som blant annet legger til rette for å bygge laget rundt eleven. Med laget på plass skaper vi en bedre og mer bærekraftig skole for elevene våre.