Debattinnlegg skrevet av Morten Harper og Gudrun Lidal, Stjørdal SV.

En av Stjørdals vedtatte kjerneverdier er å være raus. Det er en god verdi å bygge samfunnet på. Stjørdal SV vil ha en politikk som er raus for innbyggerne, ikke bare toppene i kommunen.

Ulikhetene i Stjørdal øker. Lønnsforskjellene mellom «toppen» og de fleste ansatte i kommunen er stor. Ordføreren har en årlig godtgjøring på 1 122 882 kroner (per 15.05.23). Bare siden 2019 har «ordførerlønna» økt med nærmere 100 000 kr.

Debatten løper om budsjettunderskudd og kutt i viktige kommunale tjenester. SV mener det er uholdbart med videre økninger i godtgjøringene. Vi foreslår derfor at godtgjøringen til ordfører ikke skal øke denne perioden (fire år). Det vil også innebære en frys i godtgjøringene og frikjøp til andre politiske verv gjennom hele fireårsperioden, ettersom 80 prosent av «ordførerlønna» er det såkalte grunnbeløpet for beregning av andre verv. Dette tiltaket vil bidra til å holde kostnadene nede i en økonomisk krevende tid.

I tillegg vil SV redusere utgiftene til en del politiske verv, som gir innsparinger på nesten 1,4 millioner kroner allerede i budsjettet for 2024. På denne måten kan vi redusere kostnadene uten at det går utover tjenestene til innbyggerne. Det er dessuten lite demokratisk å bruke store summer på godtgjøring til et fåtall politikere.

Kommunestyret skal i sitt neste møte ta stilling til nytt reglement for godtgjøring til Stjørdals politikere. SV har i utvalg og formannskap fremmet flere forslag for innsparing som vi igjen vil reise i kommunestyret.

Slik situasjonen er, mener SV at varaordfører i full stilling er en luksus Stjørdal ikke har råd til. Varaordfører har en godtgjøring på kroner 898 305. Reduksjon av varaordførers frikjøp til halv stilling (50 %) gir en betydelig besparelse, samtidig som det fortsatt er kapasitet til å utføre prioriterte oppgaver for kommunen.

I tillegg kan vi spare flere hundre tusen kroner ved å redusere frikjøpet for lederne av de to hovedutvalgene (Kultur og levekår samt Plan og miljø). I reglementet som er lagt frem har begge 50 % frikjøp, det vil si 449 152 kroner til hver. Altså ikke så langt unna gjennomsnittet for en heltidsansatt i kommunen. Det er unødvendig og urimelig høyt for et deltidsverv. SV vil redusere frikjøpet av utvalgslederne til 30 %.

I tillegg foreslår vi å redusere godtgjøring for nestleder i Plan og miljø-utvalget fra 15 til 10 prosent, det samme som allerede gjelder for nestlederen i Kultur og levekår. En mindre reduksjon i frikjøp av formannskapets medlemmer fra 15 til 12 prosent gir også i sum en god besparelse.

Alt i alt kan vi med disse forslagene redusere kostnadene med nærmere 1,4 millioner kroner. For å være helt presis: 1 376 488 kroner (inkludert arbeidsgiveravgift og pensjon).

Dette millionbeløpet vil SV heller bruke til å opprettholde og styrke nødvendige tjenester for folk.

Morten Harper og Gudrun Lidal

Stjørdal SV