Av FAU ved Stokkan Ungdomskole

Igjen foreslås det kutt i skolene i Stjørdal kommune. Dersom kuttforslagene realiseres vil lærertettheten ved Stokkan U-skole bli ytterligere svekket og ligge under det som er et forskriftsfestet minimum i lærernormen.

Lærernormen er ment å sikre en minstestandard for bemanning og kompetanse, og bidra til likeverdig tilbud i skolen. Den skal sikre at alle elever i hele Norge får et forsvarlig opplæringstilbud. Jo nærmere en er minimumsbemanning i skolen, jo mindre blir handlingsrommet til å tilpasse opplæringen for den enkelte elev.

FAU ved skolen reagerer med vantro på at kommunen igjen foreslår å kutte i skolebudsjettet for å dekke opp for et underskudd i kommunen, og dermed bryte denne viktige forskriften. At kommunen nå foreslår enda lavere lærertetthet er helt uforståelig. Lærernormen er forskriftsfestet og ikke noe kommunen kan velge bort.

Lærertettheten ved skolen har vært lav de siste årene. Tall fra grunnskolens informasjonssystem viser at skolen ikke oppfyller norm for lærertetthet for 2019/20, 2020/21, og 2022/23.

Vi frykter konsekvensene. De foreslåtte kuttene medfører et enda større gap i året som kommer. Å ligger nær eller under minimumsnivå over tid, der man ikke kan sikre elevene et forsvarlig antall lærere, vil gjøre at kvaliteten i undervisning svekkes og at arbeids- og skolemiljøet forringes. Med et slikt kutt i lærertettheten vil ikke elevene ved Stokkan få den undervisningen de har krav på.

Det å bli sett, lyttet til og å oppleve mestring på faglige og sosiale arenaer, er viktig for alle mennesker, også for barn. Flere lærere sikrer at man nettopp kan få til dette.

FAU synes det er synd at det  i Stjørdal kommune er blitt slik at barn og ungdom må tilpasse seg budsjettet, og ikke budsjettet som må tilpasses rettighetene og behovene til ungdommen. De kostnadene de sparer på barn og ungdom akkurat nå, kommer igjen flerdoblet om noen år, når noen av dem trenger ekstra fra det offentlige på grunn av at de ikke fikk tidlig nok oppfølging og tilrettelegging.

Vi har forståelse for at kommunen må gjøre harde prioriteringer for å rette opp i den store ubalansen, men vi vil gjerne påpeke at det er viktig å ha langsiktig tankegang når det gjelder hverdagen til barn og ungdom.