Åpent brev til politikerne, av Anne Marit Ligaard, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker; Per Ivar Morken, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening; Per Inge Værnesbranden, Birdlife Stjørdal; Roar Hansen, Frigårdens Venner

Utkastet til arealplan (KPA) fremstår som et lappeteppe av dokumenter, spredt på ulike nettsider – langt på veg utilgjengelig for kommunens innbyggere. Saken er ikke tilstrekkelig opplyst og konsekvensene er ikke kommunisert tilstrekkelig utad. Vi oppfordrer medlemmene av utvalg og formannskap om å utsette behandlingen av denne saken, og ikke sende planen ut på høring slik den nå foreligger.

Stjørdal kommune har arbeidet frem et utkast til arealplan som vil få store og negative konsekvenser for naturmangfold, klima, livskvalitet og folkehelse hvis den skulle bli vedtatt. Planen vil gjøre det vanskeligere å nå målene i Montreal-avtalen om å stoppe og reversere tapet av natur og økosystemer samt Paris-avtalens mål om at verden skal bli klimanøytral før neste århundre. Kommunens egen konsekvensutredning viser at planen vil gi «stor negativ konsekvens» for natur og klima.

Blant annet inneholder arealplanen forslag om å oppheve «grønn strek» - tettstedsavgrensingen mot landbruk, natur og friluftsområder rundt sentrum som ble vedtatt i 2006; nedbygging av artsrike områder med edelløvskog og gråor-heggeskog; ødeleggelse av karbonrik myr; og gjøre det vanskeligere å leve et godt liv i sentrumsnære områder. Planen utfordrer folks nærnatur, og muligheter for friluftsliv, naturopplevelser, jakt, fiske og sanking.

Vi hevder at planen og dens konsekvenser er helt ukjente for det store flertallet av kommunens innbyggere. Det er ikke realistisk å sikre tilstrekkelig medvirkning gjennom en ordinær høringsprosess når innholdet i det som skal høres verken er kjent i dag, eller er mulig å gjøre seg kjent med på fornuftig vis. Inntil kommunen kan sikre en bedre innbyggermedvirkning, med mer tilgjengelig innsyn i planen og oversikt over konsekvensene, ber vi om at saken utsettes.