Flere foreldre og foresatte har gjennom debattinnlegg i avisene og henvendelser til skolene, politikere og kommuneadministrasjonen gitt uttrykk for at de er bekymret for situasjonen i skolen. Dette debattinnlegget er derfor et forsøk på å gi noen svar.

Du har nok fått det med deg allerede: Stjørdal kommune må ta kraftige grep for å få kontroll med overforbruket de siste årene. Flere kostnadskrevende oppgaver, prisøkning, renteøkning etc. har satt kommuneøkonomien, ikke bare hos oss, men hos kommuner landet rundt under alvorlig press. Og i arbeidet med å tilpasse økonomien til en ny hverdag har alle sektorer vært nødt til å bidra.

Dette er krevende, men vi kan ikke bruke mer penger enn vi har. Heldigvis er vi offensive og løsningsorienterte.

Gjeldende tiltak og konsekvenser for skolene

Det jobbes for tiden med å se på hva budsjettet konkret vil betyr for skoleåret 2024/2025, og det har vi mer klarhet i senere. Men det vi allerede vet for dette halvåret er følgende:

  • Det er stopp i bruk av overtid og vikarer i alle deler av kommunen der det ikke er ytterst nødvendig. Det kan for skolenes del bety at vi i enkelte tilfeller må slå sammen klasser når vi mangler lærer, at planlagte aktiviteter må utgå eller at det kan bli endringer i timeplanene. Men ingen skoleklasser skal selvsagt gå i lengre perioder uten lærer.

  • Det er innkjøpsstopp ut over det som er helt nødvendig for å kunne drifte enhetene i kommunen.

  • Det er ansettelsesstopp, og det betyr at ingen enheter i kommunen får ansette nye i stillinger som blir ledige før det er gjort en vurdering på om det kan løses på andre måter med ressursene vi allerede har i kommunen.

  • Vi må også utøve lovpålagt spesialundervisning på en annen måte fremover, f.eks. ved å i større grad benytte gruppevis undervisning og lignende. Men vi skal selvfølgelig fortsatt ivareta barn med ekstra behov.

Skoleplan – et spennende vedtak fra kommunestyret

Vi skal lage en skoleplan for Stjørdal kommune, og det er et arbeid vi ser frem til å ta fatt på. Her skal vi beskrive hva som skal kjennetegne stjørdalsskolens innhold og organisering i fremtiden. Vi vil gjerne invitere dere foreldre (FAU etc.) slik at dere får medvirke til planens innhold når arbeidet er i gang.

Vi skal ha høye ambisjoner for skolene våre også i årene fremover, selv om det akkurat nå er krevende tider mens vi alle jobber med å tilpasse kommunens produksjon til den økonomiske virkeligheten.

Vi har en god skole i dag, og vi skal jobbe videre for at den skal bli minst like god i fremtiden i tett dialog og samarbeid med foreldre og foresatte - til beste for barna.

Innlegget er basert på informasjon som ble sendt ut til foreldre og foresatte i grunnskolen i uke 4 fra meg og rektor ved den enkelte skole.

Med vennlig hilsen

Tor Jakob Reitan, kommunedirektør