Av Benedicte Gram-Knutsen, visepresident i Juristforbundet.

Kommunene fatter vedtak og andre forvaltningsbeslutninger på en rekke områder som har stor betydning for innbyggerne. Det er avgjørende for innbyggernes rettsikkerhet at kommunene følger lover og regler. Stjørdal er en kommune som har tatt dette på alvor.

I januar 2023 hadde Juristforbundet et møte med den administrative ledelsen i Stjørdal, siden kommunen er valgt som en case i forbundets arbeid for å styrke den juridiske kompetansen i kommunene. Grunnen er at Stjørdal med sine rundt 25 000 innbyggere har tatt innbyggernes rettsikkerhet på alvor gjennom en styrking av den juridiske kompetansen.

Bare fire prosent av landets kommuner har jurister innenfor skole og oppvekst, 6 prosent innenfor barnevern (Rambøll for Juristforbundet 2023). Helse- og sosialsektoren er heller ikke prioritert, dette til tross for at det er på de «myke» områdene innbyggerne oftest er i kontakt med kommunen. Deres velferd er prisgitt at lover og regler følges.

Dette er imidlertid ikke tilfelle i Stjørdal, der ledelsen har sett viktigheten av jurister også innenfor velferdsområder som skole, oppvekst, helse, sosial og barnevern. Det ansettes i disse dager jurist også innenfor disse fagfeltene. Stjørdal kan slå seg selv på skulderen – her tenkes det fremtidsrettet. Kommunen er sitt ansvar bevisst i et rettsliggjort samfunn og møter fremtiden med adekvat juridisk kompetanse på et fagfelt som betyr så mye for så mange!

Dessverre er ikke dette tilfelle i store deler av landet. Nesten halvparten av norske kommuner (47 prosent) har ikke en eneste jurist ansatt (Rambøll 2023). Verst står det til i Nordland, Troms og Finnmark. I Nordland har bare 28 prosent av kommunen ansatt jurister.

Kvaliteten på saksbehandlingen vil dermed kunne variere mye fra kommune til kommune. En kvalifisert juridisk vurdering av saker som har betydning for innbyggerne, er dessverre ikke på plass over alt. Juristforbundet mener at alle innbyggere bør kunne føle seg trygge på at den kommunale saksbehandlingen er korrekt og at de får de tjenestene de har krav på, uansett hvilken kommune de bor i. Det er ikke tilfelle i dag!

Jurister ansatt i kommunen kan forebygge feil og redusere omfanget av ressurskrevende klagesaker og tvister. De vil dermed være ressursbesparende for den enkelte kommune. Dessuten styrker riktig juridisk saksbehandling innbyggernes tillit til kommunen. Hele 67 prosent av befolkningen har stor tillit til jurister i kommunene (Respons Analyse for Juristforbundet 2023).

Alle kommuner, små som store, har det samme lovpålagte ansvaret for å løse oppgaver, uavhengig av størrelse, økonomi og antall innbyggere i kommunen. Juristforbundet er bekymret for innbyggernes rettsikkerhet i mindre kommuner, kommuner som enten ikke ser behovet for eller tar seg råd til å prioritere fagkompetanse.