Debattinnlegg skrevet av Kåre Børseth.

Etter en grundig vurdering av våre veimyndigheter så ser det ut til at E14 skal få sin gang- og sykkelvei fra Hegra og ned til Stjørdal sentrum.

I handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan er det i perioden 2018-2023 avsatt statlige midler på 100 millioner kroner til tilrettelegging for gående og syklende på strekningen Stjørdal- Hegra.

Bevilgningen er avsatt i årene 2022-2024. Byggingen skal skje parallelt med dagens hovedvei E14.

Vi håper og tror at våre veimyndigheter forstår at dette er et av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene som blir utført i vårt distrikt.

Denne gang- og sykkelveien er meget viktig for dem som håper å gå eller sykle til og fra jobb og ikke minst dem som har sin skolegang nede i sentrum. Endelig kan foreldrene være trygg når de sender barna ut i trafikken på denne veien.

Jeg må få appelere til våre media om at dere presser på dette å får til en løsning. Disse midlene som er øremerket til E14 må ikke rotes bort på andre prosjekt.