Debattinnlegg skrevet av Olaf Lydvo.

SV har lansert et forslag om gratis hall- og baneleie, og utfordrer andre partier til å bli med på et slikt forslag. Positivt at politikerne engasjerer seg i spørsmålet om fritidstilbud til barn og ungdom. Det er sikkert en god ide, men forslaget har også noen negative og positive ringvirkninger. Vil derfor komme med litt historikk omkring dette temaet basert på blant annet prislister for leie av haller og uteanlegg, diskusjoner innen idrettsmiljøet og Idrettsrådet sine årsberetninger:

I oversikter fra Kostra fra 2002 som er basert på leiesatser for kommunale idrettsanlegg og verdien av kommunenes støtte til idretten lå Stjørdal under landsgjennomsnittet. Stjørdal lå også under bl.a. Malvik, Steinkjer og Namsos kommune. Men innføring av gratis halleie og baneleie i et begrenset omfang fra 2003 ga et positivt resultat. Denne nye ordningen var begrenset til hverdager fra kl. 16.00 -19.00 for barn/ungdom. Svømmehallen var ikke med. Denne ordningen kom sikkert som følge av en diskusjon i idrettsmiljøet og Idrettsrådet i Stjørdal, samt i Idrettskretsen og Fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Men samtidig som gratistilbudet ble lansert så ble driftstilskuddet til idrettslagene halvert fra 263.000 til 131.000 kroner. Dette skapte en diskusjon internt i kommunen, i idrettsrådet og innen idrettslagene. Ordningen førte til at rammevilkårene mellom idrettslag som var leietakere og idrettslag som var anleggseiere ble ulike. Diskusjonene førte bl.a. til at Lånkehallen måtte få ekstra tilskudd, og at idrettslag med egne uteanlegg skulle få ekstra støtte for å utligne ulike rammevilkår.

I årsberetningen fra Idrettsrådet i 2005 går det fram at idrettsrådet skulle jobbe for å få til en økning i driftstilskuddet fra kommunen, blant annet for å prioritere idrettslag med egne anlegg i tildelingen av driftstilskudd.

På grunnlag av påfølgende diskusjoner om leiepriser og støtteordninger til idrettslag med egne idrettsanlegg innførte kommunen nye prislister for leie av idrettsanleggene med virkning fra 1.12. 2012. Gratis hall og baneleie ble fra nevnte dato begrenset til Stjørdalshallen, Fjellhallen, Hegrahallen og Skatvalshallen i tidsrommet fra kl. 16 – 19 på hverdager, for barn og ungdom. Uteanleggene, Svømmehallen, Klatrehallen og Squashhallen ble ikke tilgodesett med gratistilbudet

I oversikter fra Kostra i 2014 kommer Stjørdal kommune forholdsvis bra ut. I denne oversikt var Stjørdal kommune sine nettoutgifter til idretten pr. innbygger 870 kroner, en stor forbedring fra 2002. Til sammenligning var tilsvarende 796 i Malvik, 818 i Levanger, 310 i Steinkjer, 623 i Namsos og 797 i Trondheim. En del mindre kommuner i Nord-Trøndelag ga større støtte enn Stjørdal. Landsgjennomsnittet var på 590. Det er mulig at man i dag har litt andre tall, men jeg har dessverre ikke funnet disse. Men dette var en klar forbedring i forhold til tilsvarende Kostratall fra 2002.

I 2015 lanserte SP i sitt program at driftstilskuddet skulle økes fra 130.000 kroner til en halv million kroner. Stjørdal Idrettsråd programfestet i 2016 at det skulle arbeides for en økning i driftstilskuddet for å støtte idrettslag med egne anlegg. Intensjonen bak dette tror jeg var at man skulle oppnå likeverdige rammevilkår for idrettslag som var leietakere (med gratis leie av hall) og idrettslag med egne idrettsanlegg som medførte store driftsutgifter.

I 2018 kom det nye prislister for idrettsanleggene. Gratis halleie fra kl. 16 -19 mandag-fredag ble erstattet med at det ble gitt en rabatt på 50 % for leie av en hallflate. Denne nye ordningen medførte jo at en del lag som hadde treninger i Stjørdalshallen, Fjellhallen, Hegrahallen og Skatvalshallen fikk en kraftig økning i halleie. Samme året ble driftstilskuddet til idrettslagene hevet til 700.000 kroner.

Som styremedlem i Stjørdal Friidrettsklubb så registrerer jeg at vi har store utgifter til leie av hall og bane til treninger og konkurranser. De siste årene har klubben likevel unnlatt å kreve inn treningsavgift. Dette for at barnefamilier med anstrengt økonomi skal kunne sende sine barn på våre treninger. Vi har på denne måten fulgt opp intensjoner fra myndighetene og Idrettsforbundet.

Driftstilskuddet i 2018 er så gradvis blitt redusert fra 700.000 i 2018 til 500.000 i 2019 og til 400.000 i 2020, og ligger fortsatt på det nivået.. Leieprisene for hall og bane m.v. er justert oppover i forhold til konsumprisindeksen. Altså har idrettslagene fått mindre støtte totalt sett fra kommunen. Disse endringene vil jo slå negativt ut i en ny Kostratabell. Kanskje noen har den?

Når politikere lanserer forbedringer i den kommunale støtten til idrettslagene er det viktig at man oppnår en forbedring for alle idrettslagene. Ved ensidig innføring av gratis hall og baneleie er det idrettslag som er leietakere som blir prioritert. Men det er klart at et gratistilbud vil øke etterspørselen fra idrettslaga, og det vil bli større konkurranse om tildeling av treningstider. Det er allerede i dag problemer med å få tildelt ønskede treningstimer i haller. Resultat kan bli behov for flere haller.

Ved innføring av et slikt gratistilbud er det viktig å ta med alle kommunale haller og uteanlegg. De fleste idrettsanleggene i kommunen eies og driftes av idrettslagene. Det er blant annet egne haller, fotballbaner, friidrettsbaner og skianlegg. Man må derfor samtidig sørge for at disse idrettslagene blir tilgodesett med en økning i driftsstøtten, slik at rammevilkårene blir sammenlignbare med det som gjelder for idrettslag som er leietakere.

Regner med at det fortsatt må fastsettes leiepriser som gjelder for stevner/konkurranser, kombinert med et alternativ med 15 % av billettinntektene, dersom dette overskrider leiesatsene.

Min konklusjon på grunnlag av det som er nevnt ovenfor blir at den enkleste løsningen blir å beholde rimelige leiesatser for haller og uteanlegg, samtidig som man øker driftsstøtten til idrettlagene. Dersom politikerne kan gå inn for en økning i støtteordninger til idrettslagene med 1 - 2 millioner årlig regner jeg med at kommunen i samarbeid med Idrettsrådet kan bli enige om tilfredsstillende løsninger som kommer alle idrettslagene til gode.