Debattinnlegg skrevet av Birgitta Geving Hansen, Marc Daverdin, Roar Johnsen, Steinar Johansen og Roar Hansen i Frigårdens Venner.

16 grunner til å bevare Frigården

2,8 KVADRATKILOMETER (kvkm)

2800 dekar/370 fotballbaner natur- og friluftsområde på Frigården foreslås til industri og deponi. Vi antar at 2 kvkm av dette er myr. 1 Kvkm myr kan lagre 250 000 tonn Co2 avhengig av dybde. Hele Norges utslipp av Co2 i 2022 var på 48,9 millioner tonn. 2 kvkm myr på Frigården fanger altså 1% av årlig utslipp av Co2 i Norge. Fantastisk!

SKOG

Skog er også en stor Co2-fanger, men trær har en begrenset levetid. Trær blir hogd, eller dør, og begynner da å slippe ut Co2. Urørt myr vokser med 1 mm i året, og vil ta opp mer og mer utslipp. Noen av myrene på Frigården er 7000 år. Skogen og myra er leveområde for en rekke rødlistede og truede dyr, fugler, planter og insekter. Stormyra er som et eksempel gradert av Miljødirektoratet som området med «stort naturmangfold».

REGNSKOG VS. MYR

Regnskogen fanger opp kun  1/3 Co2 av det som myra tar opp. Likevel utvinner vi myra vår, mens vi bidrar med millioner til bevaring av regnskogen (Regnskogfondet).

STORE SAMMENHENGENDE MYRER

Store sammenhengende myrer foreslåes nedbygd, f.eks. ved fjerning av Rausandsmyra og Spakmyra så vil tilgrensende myrer også bli ødelagt pga. avrenning av vannet i disse myrene.

STORMYRA

Stormyra ble regulert til industri i 2013. Deler av Stormyra er grøftet. Grøftet myr kan repareres. Flytting av myr som «avbøtende tiltak» er ikke mulig. Klima- og Miljødepartementet råder kommunene til å reversere tidligere reguleringsplaner der myr vil bli ødelagt. En ødelagt myr er en utslippskilde framfor å være en karbonfanger.

LNF-R OMRÅDE

Deler av området er avsatt til LNFR- område. Området gir middels til stor verdi som LNFR- område (se konsekvensundersøkelse ( KVU) Nærmiljø og Friluftsliv Plan arkitekter 2018) og kan i liten grad brukes til boligformål. Hva da som industriområde?

SKIHYTTA

Skihytta og området rundt, med gapahuk og andre opparbeidede områder, gir området opplevelseskvaliteter. Området har betydning for barn, unge og voksnes fysiske utfoldelse. Området er viktig lokalt. (KVU Nærmiljø og Friluftsliv Plan arkitekter 13.12.2018).

FRILUFTSLIV

Området brukes av relativt mange og er godt egnet for ulike former for friluftsliv. Området har kort reiseavstand for de nærmeste beboerne, men utgjør også et dagsturmål for beboere utover de nærmeste naboer. Området samlet gis middels til stor verdi (KVU Plan arkitekter 13.12.2018).

18 SPØRSMÅL

ble sendt fra kommunestyret tilbake til kommunedirektøren da saken ble utsatt i kommunestyret før valget i høst. Dette pga. at det var stor usikkerhet ang. konsekvensene ved utbyggingen. Plan- og Miljøutvalget gikk inn for utbygging (10 mot 1 stemme) på tross av at 12 spørsmål fortsatt ikke er besvart.

SWECOS KONSEKVENSANALYSE VS. RAPPORT I REGI AV FRIGÅRDENS VENNER

Frigårdens Venner engasjerte fagfolk innen fagområder  hydrologi, ferskvannsøkologi, ornitologi og amfibier for å se på Swecos konsekvensanalyse for Hell Arena. Det ble påvist store mangler i analysen. Konklusjon: «avbøtende og kompenserende tiltak for fagtema NATURMILJØ er foreldet og tar ikke hensyn til Montreal-avtalen, som er et rammeverk for bevaring av naturmangfold». Denne rapport ligger i saksopplysningene, men er den gjennomgått?

STATSFORVALTEREN

har overprøvd sin egen Klima- og Miljøavdeling og fremmet ikke innsigelse mot utbygging på Frigården. Begrunnelse: stor samfunnsnytte. Samtidig har Statsforvalteren pågående et omfattende restaureringsarbeid på ødelagte myrer i Trøndelag. I år er det brukt 3.5 millioner på restaurering av 1000 dekar myr i Trøndelag. Forstår Statsforvalteren at han heller kan spare våre skattekroner på å la være å utvinne myr?

HELL ARENA (Smart Mobility Norway)

I dag: 940 dekar natur- og friluftsområde. Kan bli: testbane for autonome kjøretøy? 4-5 kilometer ovalbane. 3-4 kilometer innerbane. Flere bygninger osv, osv. Arbeidsplasser?  Finansiering? Vi spør, ingen har svar. Tilsvarende testanlegg finnes flere steder i Norden, også i Norge. Har noen sett på muligheten til å bruke eksisterende bane, dvs. NAF-banen?

STJØRDAL KOMMUNE

er med Hell Arena på Frigården i felles eierinteresser med Br.Bjerkli. Dette kan i framtiden sette kommunen i en vanskelig situasjon mht. forskjellsbehandlig av andre konkurrerende virksomheter. Og enda verre, må se «mellom fingrene på» ulovlige inngrep (se 2 ulovlig bygde veier i området som ikke har fått noen konsekvenser pr i dag).

LOVFORSLAG MOT UTVINNING AV MYR

Lovforslaget oversendes Stortinget 1. desember. Det er dagen etter at Stjørdals lokalpolitikere har tatt avgjørelsen om bevaring eller utbygging av Frigården. Hvem er det som har sånn hastverk? Er det politikerne eller utbyggeren (Stjørdal kommune og Br.Bjerkli)? Kunne vært lurt å vente på hva lovteksten viser seg å bli. Kommunen kan komme til å begå lovbrudd, og få et veldig dårlig omdømme hvis lovforslaget blir vedtatt i Stortinget.

TRONDHEIM OG MALVIK KOMMUNER

Trondheim kommune tar nå grep og har gått inn for å restaurere 30% av ødelagt natur (se Adresseavisen 25.11). De er i full gang med å restaurering av grøftet myr, Lianmyra, kostnad 1,5 millioner. De har også vedtatt å ta vare på deler av Tillermarka, som i sin helhet var tenkt til industri. Byplansjef Ragnhild Fagerli uttaler i samme reportasje:  det skal mye til for at vi bygger på myr igjen. Malvik kommune vedtok nylig å bevare naturområdet ved Vollan Gård framfor deponi og steinbrudd.

FIGÅRDENS VENNER

966 medlemmer på Face-book. I tillegg kommer 374 underskrifter på Underskrift.no (anonym signering). Til sammen pr. d.d. 1340 medlemmer som har tatt et aktivt valg, og ønsker at Frigården fortsatt skal være et natur- og friluftsområde. Så kjære kommunepolitikere, torsdag den 30.11. blir en skjebnedag for Frigården.  Ønsker dere å bli husket som de som tok det tøffeste valget – velg naturen. Når verden endrer seg, må politikerne kunne skifte mening. Når Norge har undertegnet en FN-avtale om at vi skal ta vare på mye mer natur enn før, må det bli merkbart også i lokalpolitikken.

Godt kommunestyremøte torsdag 30.11. Vi stoler på at fornuften vil seire!

For Frigårdens Venner

Birgitta Geving Hansen, Marc Daverdin, Roar Johnsen, Steinar Johansen, Roar Hansen