Denne sommeren har vært preget av flere skandaler i regjeringen og solbrille-tyveriet til partileder Bjørnar Moxnes i Rødt. I tilfellet med Moxnes handler det om en kriminell handling, mens i regjeringen har det vært brudd på habilitetsreglene blant flere statsråder hvor nære relasjoner har blitt tildelt viktige og betalte verv.

Når det gjelder Ola Borten Moe vil også Økokrim etterforske nærmere om hans kjøp av aksjer i store norske industriselskap kvalifiserer til innsidehandel. Annette Trettebergstuen og Ola Borten Moe har måtte forlate sine statsrådsposter, mens Bjørnar Moxnes har trukket seg som partileder. Det er riktige og nødvendige konsekvenser av deres handlinger. Har disse sakene noen betydning for oss som driver med lokalpolitikk? Er habilitet også aktuelt for oss lokalpolitikere?

Svaret på begge spørsmålene er åpenbart ja. Disse sakene rammer tilliten til politikere som gruppe hardt. Noen skulle kanskje tru at jeg skriver dette innlegget for å slå politisk mynt på saker som i disse tilfellene rammer politikere fra andre parti enn mitt eget, men det gjør jeg altså ikke. Jeg er opptatt av demokratiet vårt og jeg skal forklare hvorfor.

Politikere er som folk flest og det er vel tross alt en styrke ved vårt demokrati. De som styrer, er rekruttert fra alle lag av folket og man er avhengig av tillit til at man jobber for felleskapets interesser og ikke sine egne. Sommerens skandaler utfordrer denne tillitten. De kommer også oppå mange tidligere saker som meetoo og rot med pendlerleiligheter og reiseregninger.

Dette er saker som har rammet politikere fra flere parti. Men vi står nå altså foran en viktig lokalvalgkamp hvor vi lokalpolitikere kjemper om velgernes tillit og da er det kjedelig å bli konfrontert med disse sakene hvor politikere framstår som kyniske, grådige og opptatt av egeninteressene. Sterkt i strid med det vi skal være, opptatt av samfunnets beste og gode fellesskapsløsninger.

Folk flest sin oppfatning av politikere har også betydning for om man ønsker å stille til valg for et parti. Har politikere et dårlig omdømme vil man risikere at færre ønsker belastningen det kan være å bli titulert politiker. Det vil svekke demokratiet vårt. For husk at fordelen med vårt demokratiske system er at folkevalgte politikere kan kastes ved valg hvis man ikke har velgernes tillit. Vi har heldigvis også en fri presse som kan overvåke alle med makt i samfunnet.

I autoritære regimer, som i vårt naboland Russland, vil korrupsjon gå under radaren og får ingen konsekvenser for dem det gjelder. Vi må med andre ord styrke og ta vare på demokratiet vårt. Da må politikere ha folkets tillitt og mange må ønske å delta i politisk arbeid og stå på lister ved valg. Flere parti opplever at det blir stadig mer krevende å rekruttere kandidater til å stille til valg. Svekket tillit til politikerstanden gjør ikke dette enklere.

Så til dette med habilitet. Gjelder det kun for nasjonale politikere? Nei vi lokalpolitikere må også tenke gjennom vår habilitet når vi behandler politiske saker. Det kan være spesielt vanskelig i små kommuner hvor man kjenner mange. Man kan være nabo i en vanskelig reguleringssak, være kompis med en utbygger som har en byggesak til behandling, ha en viktig kunde på jobb som får en fordel eller ulempe av et vedtak som skal gjøres, eller være i slekt med noen som søker kommunal støtte. Man kan i tillegg til å være lokalpolitiker også ha andre verv i idrettslag, kulturlivet eller i næringslivet som påvirkes av kommunale vedtak.

Da må man være ryddige og vurdere sin habilitet. Dette trenger ikke å være enkelt fordi man er ikke inhabil i seg selv fordi man kjenner noen eller er berørt i en sak. Spørsmålet er hvor nær relasjonen er og i hvor stor grad man har en egeninteresse i den aktuelle saken. Er man usikker kan man få sin habilitet vurdert, og det skjer ofte når saker behandles i kommunestyret og politiske utvalg. Det er ryddig og gir tillit. Min erfaring er at dette fungerer godt i vår kommune og vi skal fortsette å være oppmerksomme på dette med habilitet.

Når nytt kommunestyre trer sammen etter valget i oktober må alle folkevalgte få en god innføring i habilitetsreglene så vi alle blir bevisstgjort vår rolle som folkevalgte. Vi skal jobbe for fellesskapets beste i vår kommune. Lykkes vi med det får vi befolkningens tillit og demokratiet vårt fungerer som det skal. Første test blir hvor mange som bruker stemmeretten sin ved kommune- og fylkestingsvalget i september. Jeg håper det blir så mange som mulig og ønsker alle et godt valg!