Debattinnlegg skrevet av Stjørdal og Meråker Bonde- og Småbrukarlag v/ leder Åse Helene Monsø.

Oppfordring angående vedtak fattet av kommunestyret i Stjørdal 07.10.21 1 – 280 E14 gang- og sykkelveg Stjørdal – Hegra og vedtak fattet av kommunestyret i Stjørdal 09.09.21 1 – 268 Kvislabakken B3 Nesset.

I begge ovennevnte saker er det gjort vedtak om nedbygging av dyrkamark som er i drift. Dette er arealer som derfor hvert år bidrar til at vi alle kan ha mat på bordet. Er det du eller jeg som skal bli den uheldige som ikke får den maten vi hadde ønsket å få den dagen disse arealene er bygget ned? Eller er det en person i et annet land, som i stedet for å ha mat blir stående med noen norske kroner i hånden, fordi vi kjøpte maten som han hadde behov for ut av hånden hans?

Etter at ovennevnte vedtak ble gjort, brøt det ut krig i ett av verdens største kornkammer, Ukraina. Ukraina alene, produserer like mye korn som Tyskland, Frankrike og Storbritannia til sammen. Hva nå? Hvor mye korn kommer fra Ukraina i 2022? I 2023?? Må sultkatastrofer være et faktum før vi kan bry oss nok til at vi skjønner at det kan være lurt å produsere så mye som mulig av våre egen mat? Flere land har nå stengt grensene for eksport av korn. Hva skjer den dagen vi står med pengene i hånda og finner ut at vi ikke kan spise dem?

La oss ikke komme dit! La oss ta vare på den dyrebare matjorda vår! I Stjørdal er ca. 11% av kommunens totale areal jordbruksareal. La oss bruke dette arealet til å produsere mat, å ikke tillate mer nedbygging.

I Hurdalsplattformen har regjerningen beskrevet at:

  • «de ønsker å legge fram og gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser og sette et mål for sjølforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent.»

  • « de ønsker å sette et nytt langsiktig mål om maksimalt omdisponering av 2000 dekar dyrkamark årlig.»

  • « de ønsker å sikre at jordvern blir et overordnet hensyn i arealforvaltningen.»

  • # « de ønsker å gå kritisk gjennom konkrete nedbyggingsprosjekt for å vurdere om mengden prosjekt er forenelig med de fastsatte jordvernmåla.»

Stjørdal har etter hvert pådratt seg et versting-stempel når det gjelder jordvern. La oss snu dette nå! La Stjørdal kommune gå foran og være en foregangskommune som viser hvor viktig jordvern er. Det er ingen skam å snu!