Av Morten Harper, gruppeleder Stjørdal SV

Stjørdal kommune styrer mot et stort underskudd i år, og budsjettforslaget for 2024 går også mange millioner i minus. Årsakene til underskuddet er sammensatt, men helt sentralt står politiske valg som har plassert Stjørdal i denne situasjonen. Det borgerlige flertallet med Sp og Høyre i spissen har gjennom mange år prioritert kortsiktige budsjettkutt fremfor langsiktige tiltak for å skape en bedre økonomisk balanse. Nå ser vi igjen at «oppskriften» fra ordførerpartiene er alvorlige kutt i kommunale tjenester og årsverk. Det er bare enda mer av det som ikke virker.

Alle skjønner at store underskudd i kommunebudsjettet over flere år ikke går. Like opplagt er det at ingen i kommunestyret har egen seddelpresse, i alle fall ikke med gangbar valuta. Løsningene for å få et bærekraftig budsjett ligger i politiske prioriteringer.

Etter mange år med dårlige prioriteringer fra flertallet, trengs det tid for å komme på en bedre kurs. Kommunedirektørens forslag, før de ekstra kuttene fra ordførerpartiene, viser et vesentlig lavere underskudd i 2025 og overskudd fra 2026. Ordførerpartienes kutt kan koste Stjørdal dyrt. Det kommunen IKKE trenger nå er kortsiktige kutt i en hastverksprosess, som tvert imot vil forsterke problemene både for tjenester som innbyggerne skal ha og økonomien.

God forebygging vil spare kommunen for mer omfattende og dyrere tiltak senere. Tiltak for god psykisk helse er også økonomisk lønnsomt. Tiltak for rehabilitering er gunstig både for de som dermed klarer seg bedre selv og for samfunnet. Ikke minst er skolen avgjørende for forebyggende innsats.

Likevel vil ordførerpartiene kutte grovt i grunnskolen. På tross av både forpliktende lærernorm og lovfestet rett til spesialundervisning for elever som trenger det. Og til tross for at flere skoler har for lav lærertetthet. For eksempel påpeker foreldreutvalget ved Stokkan ungdomsskole at normen ikke har vært oppfylt flere av de siste skoleårene (s-n.no 5. desember).

Det er nødvendig å få en bedre fordeling mellom vanlig undervisning og spesialundervisning, men kutt i skolenes årsverk er ingen løsning. Tvert imot trengs det en styrking for å inkludere flere i den felles undervisningen. Som Utdanningsforbundet ved Fosslia skole påpeker: «Med den lave grunnbemanningen som Stjørdal kommune velger å bruke på skole, er det vi selv som produserer behov for spesialundervisning» (Bladet.no 19. desember). SV vil derfor styrke bemanningen. Etter tilsyn fra statsforvalteren har Stjørdal tidligere blitt pålagt flere årsverk i skolene. Kuttene fra ordførerpartiene skaper usikkerhet og kaos. Det stikk motsatte av hva stjørdalsskolene trenger.

SV vil også styrke innkjøpet av lærebøker i skolene. Nylig bekreftet temanotater fra det offentlige Skjermbrukutvalget at elever lærer mer av å lese på papir enn på skjerm. Ved ikke å kjøpe iPader til 1.-4. trinn kan vi omdisponere 1 million kroner til innkjøp av flere lærebøker for varig læring.

SV er tydelig på at kuttet i kulturskolen er et dårlig valg. Opp mot 150 elever kan miste tilbudet sitt. Fra før er det 80 barn som står på venteliste ved kulturskolen.

Det gir heller ikke mening å kutte årsverk ved helsestasjonen. Lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske helseplager er helt avgjørende, og SV vil i stedet styrke tjenesten. Vi er overbevist om at det lønner seg på alle måter i det lange løp.

Ganske utrolig er det også at ordførerpartiene vil nedlegge hverdagsmestringsteamet, som gjør at mange klare seg bedre hjemme og ikke trenger andre mer omfattende omsorgstjenester. Det virker urealistisk at hjemmetjenesten kan overta dette uten en tilsvarende styrking av årsverk. Hjemmetjenesten er fra før hardt presset på tid og kapasitet.

Ikke minst i krevende tider bør vi politikere gå foran og vise ansvar og moderasjon. Kommunedirektøren har beregnet at det er mulig å spare over 1 million kroner ved å redusere blant annet servering på møtene og representasjonskostnader. Det er et kutt SV vil gjennomføre. Politikerne kan ikke være i en beskyttet boble når det kuttes over en lav sko ute i tjenestene.

I tillegg vil SV redusere godtgjøringen til politikerne, som sparer omkring 1,4 millioner kroner. Forslaget ble nedstemt av ordførerpartiene i kommunestyret, som ikke en gang ville være med på å stanse veksten i godtgjøringene fremover, men vi fremmer det på nytt i budsjettbehandlingen. Vil ordføreren og støttepartiene fortsatt ta fra de sårbare og skjerme seg selv?