Debattinnlegg av Morten Harper, gruppeleder for Stjørdal Sv.

«Allemannsretten gir deg rett til å gå på ski eller til fots i utmark. I tillegg kan du raste, sykle, ri, bade, padle og ro. Dette gjelder både på privat og offentlig eid grunn.» Ordene er ikke mine, det er Den norske turistforeningen som treffende beskriver retten vi alle har til å ferdes i naturen. En rett som selvsagt også medfører et ansvar for å være aktsom – både av hensyn til grunneiere og naturmangfoldet.

Allemannsretten er en grunnleggende forutsetning for det friluftslivet som betyr så mye for mange av oss – og som vi kanskje tar for gitt.

Frigården i Lånke et mye brukt friluftsområde året gjennom, enten det er som nå fotturer på høstfrosne myrer, ski og skøyter om vinteren og bading om sommeren. Frigården er inngangen til et flott skog- og myrområde som strekker seg fra Gevingåsen i nord til Leksdal statsallmenning og Mostadmarka i sør (altså mot Malvik kommune). Området har også flere vann og tjern. Det er en variert flora og fauna, med sjeldne naturtyper og et rikt fugleliv.

Det foreligger omfattende utbyggingsplaner på Frigården. Både utvidelse av dagens næringsområde og et nytt deponi kalt Hell Miljøpark, samt et stort testanlegg for kjøretøy kalt Smart Mobility Norway (tidligere Hell Arena). Det hører med til historien at finansieringen av testanlegget er helt i det blå, mens reguleringsplanen er ventet å komme til sluttbehandling i november.

En av grunneierne, Geir Hagen, kommer med flere pussige påstander og feilopplysninger i et intervju i Stjørdals-Nytt (s-n.no 23.10.23). Hagen hevder at «naturvernerne» overdriver omfanget av utbyggingsplanene, men planområdet for Smart Mobility Norway alene er for eksempel 940 dekar. Selv om ikke hver eneste kvadratmeter blir asfaltlagt eller nedbygd med betong, vil konsekvensene for naturen strekke seg vidt og bredt. I høringen om Hell Miljøpark i fjor var planområdet angitt til 750 dekar. Tilhørende infrastruktur må selvsagt ses i sammenheng med prosjektene.

Store myrområder vil bli ødelagt. Det har alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet, fører til økte klimautslipp og skaper en mer usikker flomsituasjon i området. Myr er viktig både som karbonlager og «svamp» for å holde på vannet.

Hagen sier i intervjuet: «Storparten av myra er allerede regulert bort i gamle planer.» Realiteten er at vi snakker om dype og viktige myrområder. Verdien av Frigårdens myrområder er blant annet bekreftet av den internasjonalt anerkjente torvmoseeksperten Kjell Ivar Flatberg, professor emeritus ved NTNU. Utbyggingsforslagene Smart Mobility Norway og Hell Miljøpark er hovedsakelig i områder som i dag er regulert som natur-/friluftsområde (LNFR). Myrområder som tidligere er «regulert bort» kan dessuten reguleres tilbake til naturformål, i tråd med nasjonale føringer.

Det er flere grunneiere på Frigården, og mitt inntrykk er at grunneierne har ulike syn på utbyggingsplanene.

Hagen sier han vil nekte idrettslaget å kjøre opp skispor. I artikkelen heter det: «Bakgrunnen er et møte på skihytta tidligere i år, som ifølge Hagen ble «kuppet» av enkelte partier. – Det ble nærmest et årsmøtevedtak i idrettslaget på å si nei til all utbygging på Frigården, og da er det ikke så interessant for oss som grunneiere å videreføre avtalen, sier han.»

Realiteten er at Lånke ILs årsmøte 30. mars i år, der også representanter fra skigruppen og en grunneier deltok, gjorde et enstemmig vedtak om «bevaring av Frigården som natur- og friluftsområde». I vedtaket heter det blant annet: «Hensynet til friluftsliv og idrettsaktiviteter i våre nærmiljøer må ha stor vekt.»

Skiløypene på Frigården er spesielt godt egnet for barn og familier. Ønsker Hagen virkelig å ta barnas tilgang på skiløyper som gissel i debatten om hva Frigården bør brukes til?