Skrevet av Tormod Bekken, salgsansvarlig helse i Visma Enterprise

Utallige spaltemeter er blitt skrevet om den nye storsatsningen i Helse Midt-Norge, Helseplattformen. Noen positive, men mest negative. Jeg er ansatt i Visma, som er en av leverandørene av journalløsninger innen Pleie og Omsorg og Helsestasjon i Norge. Løsningene benyttes av mange kommuner i Midt Norge.

Jeg har arbeidet med journalsystemer til helsevesenet siden 1993. I løpet av disse årene har jeg jobbet med løsninger for allmennleger, helsestasjon, sykehus, bedriftshelsetjenester/HMS, og i de siste femten årene kommunal Pleie og Omsorg.

Ut fra min erfaring på dette området har jeg full forståelse for at Helse Midt-Norge så behovet for å anskaffe ny journalløsning for sykehusene, ettersom Doculive som har vært benyttet i flere år, er under avvikling. Vi støtter også påstanden om at det innen kommunal helse benyttes forskjellige løsninger som også etter hvert må byttes ut, men jeg tør påstå at det finnes alternative valg til Epic/Helseplattformen.

Helseplattformen har et målbilde hentet fra Stortingsmeldingen 2012 - 2013 «Én innbygger - Én journal»:

  1. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

  2. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester

  3. Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

Dette er det vanskelig å være uenig i. Men veien frem til målet er det sterk uenighet om. Der hvor resten av landet nå ser ut til å gå bort fra kongstanken om et stort IT-prosjekt for helse og omsorgssektoren fortsetter Helse Midt-Norge videre, på tross av problemene som fortløpende avdekkes.

Tanken fra Helse Midt-Norge var at Helseplattformen skulle være en nasjonal utprøvingsarena for «Én innbygger - èn journal». Med avviklingen av Akson, som var et nasjonalt prosjekt med samme grunntanke som Helseplattformen, og slik utviklingen nasjonalt går på dette området, er det vanskelig å se at dette skal bli en realitet. Rett og slett fordi det er kommet klare signaler fra myndighetene om at resten av Norge ikke skal ha en totalløsning som Helseplattformen/EPIC.

Det har, spesielt i Midt-Norge, blitt skapt et bilde om at norske leverandører ikke er eller vil bli i stand til å levere løsninger til sykehus og kommunal helse og omsorg, som understøtter dagens og framtidens behov. Jeg synes ikke dette kan stå uimotsagt.

Et stort leverandørmarked i Norge driver innovasjon og utvikling av løsninger som står seg godt i framtiden. Og det utvikles nasjonale komponenter som skal sikre bedre kvalitet på alt fra medisinering til bedre samhandling mellom aktørene i helsesektoren. I denne moderniseringen er Visma en aktør som i tillegg til å støtte nasjonale prosjekter og samhandling har lagt stor vekt på å bygge intuitive og brukervennlige løsninger. Det er også innebygd hjelpesenter i løsningene med tekstlig dokumentasjon, samt eLærings videoer.

Dette gjør overgangen fra «de gamle» løsningene enklere. I tillegg er det tilrettelagt for bruk av kunstig intelligens som for eksempel i utarbeidelse av optimale arbeidslister til hjemmetjeneste. Dette til sammen vil representere et godt alternativ for kommunen i Midt-Norge. Både med tanke på brukervennlighet, funksjonalitet, samhandling og ikke minst økonomi.

Resten av Norge forholder seg nå til en rekke nasjonale komponenter som er første ledd i en modernisering av journalløsninger og forbedring av samhandling. Å integrere disse komponentene i våre fagløsninger inngår som en del av Vismas strategi. Eksempler på dette er:

  • Kjernejournal: En løsning som gir helsepersonell mulighet til å se kritiske data knyttet til innbygger samt at innbygger også kan oppdatere sine egne dat. Etterhvert kunne få oppdatert legemiddelliste, prøvesvar, dokumentdeling og tilgang til behandlingsplaner/egenbehandlingsplaner.

  • Sentral forskrivningsmodul: Sentral forskrivningsmodul er en nasjonal komponent som vil sikre trygg legemiddelhåndtering i hele Norge, ikke bare Helse Midt Norge.

  • Pasientens prøvesvar: Nasjonalt prosjekt under utvikling og vil gi oversikt over prøvesvar i sanntid. Integreres i pasientjournal og speiles i Kjernejournal.

  • DigiHelse/DigiHelsestasjon/HelseNorge: Sørger for samhandling med innbygger,og gir tilgang på f.eks oppsatte timer, resepter, journaler etc. Det er også en APP tilgjengelig for enkelt å få tilgang til sine helsedata.

  • Elektroniske meldinger: Et standardisert system som har vært i bruk i Norge i over 15 år for å sikre en sikker måte å kommunisere meldinger som f.eks henvisninger epikriser og laboratoriesvar.

  • Digital Samhandling (regi Direktoratet for eHelse): Direktoratet for eHelse har startet prosjektet «Digital Samhandling». I motsetning til dagens løsning er målet her en informasjonsflyt i sanntid, både i journal og via speiling i Kjernejournal. Dette vil sikre tilgjengelig informasjon om pasienten uavhengig av hvor i Norge pasienten befinner seg når behovet for helsehjelp oppstår.

I tillegg vil alle leverandører, i likhet med Helseplattformen, bli pålagt å benytte «felles språk».

Det vil si at all dokumentasjon følger nasjonale/internasjonale standarder, noe som gjør at data kan hentes ut for kvalitetsarbeid og forskning.

Jeg vet av egen erfaring at kun et fåtall kommuner søkte informasjon hos eksisterende leverandører av journalsystemer for å se hva som skjedde av utvikling der. Derfor blir det nå utrolig spennende å se resultatet av markedsdialogen Stjørdal, Meråker og Frosta kommune har dratt i gang. Der har antall deltagende kommuner kommet opp i femten.

Dette er kommuner som vil skaffe seg et bilde av hvordan verdenen utenfor Helseplattformen ser ut idag, og hvilke strategier dagens leverandører har for videre utvikling av løsninger.

Og hva er verdien av Helseplattformen om ikke allmennlegene er med? Disse står for en stor del av innholdet i innbyggernes journal, Når de velger å ikke være med vil verdien av en slik plattform bli kraftig redusert.

En ting er sikkert, det må gjøres noe med dagens journalløsninger både på sykehus og i kommunal helse. Men her vil ikke Helseplattformen være den eneste farbare vei. De eksisterende leverandørene jobber med å erstatte dagens løsninger. Dette er skybaserte moderne løsninger som dekker dagens og fremtidige behov for en mer brukervennlig og effektiv løsning. Disse løsningene er laget for å muliggjøre bedre oppfølging av pasienter samtidig som de ivaretar pasientsikkerheten