Kronikk skrevet av Olivia Teigen Ellingsen, Sosionom, masterstudent ved avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (UiO), tidligere MDD-elev.

Våren 2023 fullførte jeg en bachelor i sosialt arbeid, og leverte en oppgave som omhandlet frafall i norske videregående skoler. Hovedfokuset lå på sosial ulikhet og fullføringsforskjeller. En av mine konklusjoner i oppgaven understreker at frafall fra videregående opplæringsløp har vidtrekkende konsekvenser som krever bred forebyggende innsats. Det er i denne sammenhengen bemerkelsesverdig at Trøndelag fylkeskommune i sin planlegging av tilbudsstrukturen ved skolene, fastsetter mål om å fremme både den faglige og sosiale utviklingen for unge, samt å legge til rette for at flest mulig kan fullføre videregående opplæring. Følgelig er forslaget som presenteres i forbindelse med økonomiske innsparinger: Vesentlige kutt i yrkesfaglig utdanning, og nedleggelse av store deler av musikk, dans og dramalinjene. Dette forslaget illustrerer etter mitt syn et betydelig paradoks.

Flere av mine tidligere medelever har delt sine erfaringer fra musikklinjen i sosiale medier i de siste dagene. De forteller at de ikke ville ha klart å fullføre videregående opplæring uten muligheten til å kombinere en studieforberedende linje, med de praktiske og kreative aspektene av musikklinjen. Dette unike tilbudet har hatt en betydelig positiv innvirkning på muligheten til å fullføre videregående opplæring for mange. Potensielle konsekvenser av å ikke fullføre videregående utdanning inkluderer marginalisering og eksklusjon fra flere sosiale arenaer senere i livet, noe som kan bidra til større sosiale forskjeller i befolkningen.

Kultur, musikk, dans og kunst er elementer som beriker våre liv og gir oss en dypere mening. Musikk har en effekt på helse, og det har betydning for livskvalitet, sykdomsforebygging og styrking av hukommelsen. Samtidig fungerer det som en dynamisk og enorm sosial arena med plass til mange. Å ha vært elev ved musikk, dans og drama med fordypning i musikk, ved Ole Vig videregående skole var en gledesfylt, engasjerende og formende opplevelse. Det har gitt meg kunnskap og kompetanse som når langt utover musikkens verden. Jeg har lært viktige ferdigheter knyttet til team- og samarbeid, fått innsikt i lederskap, planlegging og organisering. Jeg har som MDD-elev blitt motivert til å sette meg mål og forfølge dem med dedikasjon og lidenskap. Det er viktig å forstå at musikklinjen ikke bare former fremtidens musikere og kulturarbeidere – roller som utvilsomt er av stor betydning i samfunnet – den fungerer også som en allsidig læringsarena som har fostret et bredt spekter av profesjonelle, inkludert sykepleiere, lærere, statsvitere, fysioterapeuter, ledere, helsefagarbeidere, frisører og sosionomer, bare for å nevne noen. MDD-fagene er en styrke for samfunnet, og skaper mennesker med verdifull kompetanse som kan bidra positivt og innovativt til vår samfunnsutvikling. Dette understreker betydningen av å anerkjenne verdien av kulturell utdanning.

Jeg vil poengtere at fullføring i videregående opplæring handler om mer enn å bare oppnå faglig suksess. Menneskelige relasjoner og samhold mellom ungdommer, skoleklasser og lærere, symbolske strukturer som kulturell kapital, normer og verdier, virker alle sammen på hvorfor noen ungdommer ikke klarer å fullføre sin utdanning. Musikklinjen ved Ole Vig har vært en avgjørende faktor i å forme meg til den jeg er i dag, og dens betydning strekker seg langt utover kunsten i seg selv. En reduksjon i tilgjengeligheten av disse verdifulle tilbudene som en del av innsparingstiltak, gir grunn til bekymring for at frafallsratene kan øke. Det presenterte forslaget står i sterk kontrast til de fastsatte målsetningene for det videregående utdanningssystemet. Å nedprioritere disse fagområdene innebærer ikke bare å kutte næringen til musikk- og kultursektoren i Norge, det er også å undervurdere deres rolle i å forberede kompetente og allsidige arbeidstakere, som vil kunne være med på å sikre og berike arbeidsstyrken i fremtiden.

Undertegnet: Olivia Teigen Ellingsen, Mina Moholt, Herman Holm Strand, Jannita Halsen, Alida Knutsen, Maria Kvalvik, Sigurd Hammerhaug, Marita Mesloe Skaiaa, Ragne Amante Beitland, Frida Gullesen Davidsen, Ole Martin Rosvold Haugen, Håvard Åstum Wahl, Vilde Reitan Vassbotn, Marius Otting, Iben Nørkov Bakmark, Eirin Buffe Fosse, Emma-Pauline Fleischer, Anna Teigen Ellingsen, Mia Helene Eide, Kari Gunelie Melandsø Buan, Jo Inti Quinonez Ligaard, Mari Øydvin.