Debattinnlegg skrevet av foreldreutvalget for Lånke Barnehage, Fosslia Barnehage, Hegra Barnehage, Kvislabakken Barnehage, Skjelstadmark Barnehage, Skatval Barnehage og Forradal Oppvekstsenter ved Barnehagen.

Torsdag 24.mars skal politikerne i Stjørdal kommune bestemme hvordan hverdagen til barna våre blir det neste året. Det er forslått et kutt på fire millioner i de kommunale barnehagene. I budsjettsammenheng er kanskje ikke fire millioner så mye, men for barnehagebarna og de ansatte som jobber i barnehagene våre vil det ha stor betydning.

Barnehagen har mange viktige oppgaver. Flere av disse er lovpålagte. Så hvor skal det kuttes i et allerede magert budsjett? Det kan ikke kuttes i personalet, det sørger bemanningsnormen for. Slik forslaget er nå ligger det inne et kutt i administrative ressurser. Dette mener de ikke vil påvirke hverdagen til våre barn.

Arbeidsoppgavene blir imidlertid ikke borte, selv om ressursen forsvinner. Styrere har allerede flere arbeidsoppgaver enn de har arbeidstimer til å få gjort. En del av oppgavene, som for eksempel bestilling av mat og utstyr, har de heller ikke lov til å gjøre alene som en forhåndsregel mot underslag.Hvis ressursen blir kuttet – hvem skal da gjøre jobben?

Arbeidsoppgavene må da delegeres til andre ansatte, som egentlig skulle vært sammen med barna. Selv om det ikke kuttes direkte i det pedagogiske personellet, blir konsekvensen lavere bemanningen på avdelingene. Dominoeffekten av kutt i administrative ressurser blir at pedagoger og fagarbeidere må forlate barnegruppen for å være på kontor å bestille mat, forbruksmateriell og lignende. Det vil kort og presist si: Færre voksne som kan veilede, trøste, lære, hjelpe og se ditt barn. Barna vil ha færre trygge voksne rundt seg, til å bli sett, hørt og knytte bånd med

Trykket og presset på ansatte i barnehagen er allerede høyt. Etter to år med pandemi, kohorter, sykdom og karantene, har ansatte i kommunens barnehager gitt både fysisk og psykisk helse for at våre barn skal ha en så trygg, lærerik og fantastisk dag i barnehagen som mulig. Hvis noen av de ansatte får flere administrative oppgaver som tar de bort fra avdelingen, vil det da bli flere barn per voksen som er igjen og arbeidsbelastningen for de gjenværende vil bli enda større. Barnehagens ansatte kalles ofte superhelter, og selv om de er det for oss og våre barn, kan det ikke forventes at du skal være overmenneskelig for å klare belastningen av å jobbe i barnehage.

Et av forslagene barnehagestyrerne kom med når de ble informert om at de måtte spare fire millioner, var å jobbe med det høye sykefraværet i barnehagene. Sykefraværet i sektoren er høyt og dersom man kan få ned dette ville det spart store summer på lang sikt. Målrettet, langsiktig arbeid med forebyggende tiltak for å få ned sykefraværet ville også påvirket de ansatte i barnehagen og barnehagebarna positivt. Et kortsiktig kutt på fire millioner har ingen positive virkninger. Helhetlig kan det heller gi større sykefravær på grunn av overbelastning til de som er igjen på avdeling.

Fire millioner virker kanskje ikke så mye når politikerne sitter der å skal behandle et stort budsjett. For barna våre er det faktisk det. Det betyr noe for deres hverdag. Det betyr noe for barnehagene våre. Ett kutt på 4 millioner vil være dramatisk for barnehager som allerede er presset til randen økonomisk.

Det vil være dramatisk for barna våre som tilbringer store deler av sine mest formative år i barnehagen og kan få følger for dem senere i livet. Det vil være dramatisk for de ansatte som får en enda høyere arbeidsbelastning. Det vil være dramatisk for kommunen som kan risikere å måtte bruke mer penger senere, på barn som ikke fikk hjelpen de skulle hatt i barnehagen og muligens enda høyere sykefravær.    Fagforbundet, utdanningsforbundet og skoleledelsesforbundet er imot forslaget om kutt i barnehagene. I møteinnkallingen til kommunestyremøte 24.03  s.228 har de kommentert at det strider mot nærværsledelse og økt slitasje hos lederne.    Barnehagestyrerne har også prøvd å si ifra. Onsdag 16.03 arrangerte styrerne et møte for FAU i alle de ni kommunale barnehagene. Politikerne var også invitert. Bare to kom. Bare to tok seg tid til å høre på hva disse kuttene vil ha å si for våre barn.

De to som kom ga uttrykk for at de før møtet hadde fått innrykk av at kuttene ikke ville påvirke barnehagene negativt. Både informasjonen vi fikk fra styrerne og politikernes manglende interesse for møtet, tegner et dystert bilde av at dette ikke er en viktig sak. For alle som bor i Stjørdal kommune bør den imidlertid være det. Barna er framtiden, har vi råd til å nedprioritere de?

Kjære politikere. Er det virkelig et alternativ å skal kutte budsjettet til barnehagene? Våre kommunale barnehager har ingenting mer å gi. Med allerede magre budsjett, ansettelsesstopp og innkjøpsstopp store deler er det allerede vanskelig nok for barnehagene å fungere som en pedagogisk bedrift. For det er det en barnehage er. Ikke en veldig dyr barnevakt! Hva ønsker Stjørdal kommune å være? En attraktiv kommune for småbarnsfamilier, med barnehager der man faktisk kan praktisere tidlig innsats, som utruster barna våre til å bli trygge, velfungerende, skattebetalende voksne? Eller en kommune med masse penger i fond?