Debattinnlegg skrevet av Jørn-Tommy Schjelderup, administrerende direktør PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Det er legitimt å være opptatt av hvem som skal levere offentlige velferdstjenester generelt eller drive barnehager spesielt. Men debatten bør bygge på dokumenterte fakta.

I et innlegg i Stjørdals-Nytt, signert kommunestyrerepresentant Morten Harper og partileder Kirsti Bergstø, dyrker SV gamle myter om private barnehager.

Alle typer private aktører var i årene etter barnehageforliket helt avgjørende for å oppfylle SVs mål om full barnehagedekning.

Om lag halvparten av alle barnehagebarn går i en privat barnehage. Barnehagene forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Derfor er det helt naturlig at det er stor interesse for hvordan barnehagene ivaretar sitt samfunnsoppdrag.

Men debatten bør bygge på forskning og fakta – ikke på myter og enkelteksempler.

Som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for nesten 2.000 private barnehager har PBL behov for å nyansere bildet som noen ganger tegnes av vår sektor. Det kan oppsummeres i ti punkter:

1. LØNN: Minst 95 prosent av de ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som har konkurransedyktige vilkår.

2. PENSJON: Private barnehager har lavere pensjonskostnader enn kommunale barnehager, men tall fra Storebrand viser at ytelsene er fullt ut konkurransedyktige.

3. BEMANNING: Private barnehager oppfyller i minst like stor grad som kommunale barnehager gjeldende bemannings- og pedagognorm.

4. SYKEFRAVÆR: Det legemeldte sykefraværet har i mer enn ti år sammenhengende vært lavere i private enn i kommunale barnehager, ifølge tall fra SSB.

5. MANGFOLD: Småbarnsfamilier har et stort mangfold av tilbud å velge i, som for eksempel frilufts-, livssyns- eller gårdsbarnehager. Tre av fire barnehager som har registrert profil i Utdanningsdirektoratet, er private.

6. EIERSKAP: Mens SV hevder at fire store kjeder eier de fleste private barnehager, er det riktige at disse samlet eier om lag én av fire private barnehager. Seks av ti private barnehager inngår ikke noe form for konsern.

7. LØNNSOMHET: Gjennomsnittlig årsresultat i private barnehager var i 2021 på 0,8 prosent. Fire av ti gikk dette året med underskudd.

8. UTBYTTE: Aksjeselskapene i sektoren betalte i 2021 i underkant av 40 millioner kroner i utbytte til eierne. Dette er vesentlig mindre enn de betalte i selskapsskatt. Samlet aksjeutbytte utgjør mellom én og to promille av de samlede offentlige overføringene til private barnehager.

9. FORELDRETILFREDSHET: Alle undersøkelser som er publisert siden 2009 viser at foreldre til barn i private barnehager er litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldre til barn i kommunale barnehager.

10. SAMFUNNSØKONOMI: Kommunene har høyere kostnader til drift av sine egne barnehager enn det de betaler i tilskudd til de private. Menon Economics har i en fersk rapport tallfestet den offentlige besparelsen knyttet til private barnehager til 3,9 milliarder kroner i 2022.

Samlet viser dette at private barnehager gir minst like god velferd som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for skattebetalerne.