Debattinnlegg skrevet av Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nord-Trøndelag

Årsmøtet til Norges Jeger- og Fiskerforbund Nord-Trøndelag har en klar beskjed til vårt fylkes politikere, både lokalt, regionalt og nasjonalt, om å ikke røre Norges vernede vassdrag.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har alle uttalt at de vil vurdere å bygge ut flere av de 390 vassdragene som har fått varig vern. Den tanken må de legge bort igjen med en gang.

Det er for å beskytte miljø, dyreliv og gjenværende urørt vassdragsnatur for fremtiden at vi oppretter verneområder. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei å gå inn på. Det er på sin plass å minne om at vi er inne i FNs restaureringstiår hvor målet er å bevare intakt natur og restaurere ødelagt natur. I en slik sammenheng framstår det som absurd å gå i motsatt retning og oppheve det som Stortinget har fattet vedtak om å verne for framtiden.

Flere av de vernede vassdragene som nå står i fare for å bli nedbygd, er også nasjonale laksevassdrag. Verdalsvassdraget er et slikt verna vassdrag. Her skal hensynet til villaks settes først. Det ser ut til å være glemt. Villaksen er kategorisert som nær truet og er nå på den norske rødlista for første gang. Likevel lefler politikerne med tanken om å gjøre inngrep i vassdrag som villaksen er helt avhengige av for å overleve – ikke bare enkeltindivider, men som art.

Ja, vi trenger mer ren energi, men vi lever også i en tid hvor naturmangfoldet er truet. Norge må søke alternative kilder til økt kraftproduksjon. Stikkord her er blant annet oppgradering av eksisterende kraftverk, etablere gode rammer for energiøkonomisering og alternativ strømproduksjon. Mange smykker seg med begrepet «skånsom utbygging». Mange peker også på behovet for flomdemping, og synes at dette kan brukes til samtidig å gjøre kraftutbygginger. De skal være klar over at enhver utbygging vil gjøre ubotelige inngrep i en allerede presset natur.

Denne våren skal regjeringen sette ned en energikommisjon som skal se på hvordan vi kan produsere mer strøm de neste årene. Denne kommisjonen må få klar beskjed om at de ikke skal inkludere de verna vassdragene i sine vurderinger.

NJFF Nord-Trøndelag krever at

- alle de vernede vassdragene skal forbli vernet

- villaksen fortsatt skal ha første prioritet i de nasjonale laksevassdragene

- energikommisjonen ikke skal inkludere de verna vassdragene i sin utredning

- flomdempingsbehov ikke skal brukes som skalkeskjul for kraftutbygging